Farmakovigilancija

Produljenje roka valjanosti tvrdih kapsula Tamiflu 75 mg, 45 mg i 30 mg

17.07.2009.

Prema preporuci Europske agencije za lijekove (European Medicines Agency, EMEA), rok valjanosti tvrdih kapsula Tamiflu produljuje se s dosadašnjih 5 na 7 godina. Agencija za lijekove i medicinske proizvode odobrila je ovu izmjenu za sve oblike tvrdih kapsula lijeka Tamiflu koje imaju odobrenja za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj (Tamiflu 75 mg, 45 mg i 30 mg). Izmjena će biti uvrštena u Sažetak opisa svojstava lijeka, Označavanje lijeka i Uputu o lijeku svih novoproizvedenih serija kapsula.

Za pakovanja Tamiflu koja su već u prometu, sukladno preporukama Povjerenstva za humane lijekove EMEA-e (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske savjetuje čuvanje još dvije godine nakon isteka označenog petogodišnjeg roka valjanosti.

Pacijenti koji kod kuće imaju pakovanje Tamiflu mogu ga koristiti dvije godine nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Tekst preporuka CHMP-a možete pogledati ovdje: (http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/tamiflu/28497109en.pdf)

Povratak