O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 29. ožujka 2019. godine objavljeni su natječaji za sljedeća radna mjesta:

Viši/a stručni/a savjetnik/ica za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

 • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 10 godina ili radno iskustvo od najmanje 8 godina u struci te akademski stupanj i/ili završeno specijalističko usavršavanje iz područja biomedicine i zdravstva
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • poželjno radno iskustvo na poslovima farmakovigilancije 5 godina

Opis poslova:

 • sudjelovanje u ocjeni Periodičkih izvješća o neškodljivosti lijeka (PSUR) u sklopu nacionalnih ili europskih postupaka
 • sudjelovanje u ocjeni Plana upravljanja rizikom (RMP) u sklopu nacionalnih i europskih postupaka davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet
 • sudjelovanje u ocjeni zahtjeva za odobrenjem dodatnih mjera minimizacije rizika

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto viši/a stručni/a savjetnik/ca za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupni su ovdje.

Viši stručni/a suradnik/ica-specijalist/ica za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

 • 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina ili radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci te akademski stupanj i/ili završeno specijalističko usavršavanje iz područja biomedicine i zdravstva,
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • poželjno radno iskustvo na poslovima farmakovigilancije 2 godine

Opis poslova:

 • sudjelovanje u ocjeni prijava sumnji na nuspojave zaprimljenih od zdravstvenih radnika, korisnika lijekova ili nositelja odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj
 • sudjelovanje u postupku provođenja detekcije signala i ocjeni pripadajućih dokumenata
 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije podnesene u sklopu postupka izmjene odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj
 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije podnesene u sklopu obnove odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici HALMED-a najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 8. travnja 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto _________________".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca-specijalist/ica za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupni su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 26. ožujka 2019. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni/a suradnik/ica za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti,poznavanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • sudjelovanje u ocjeni prijava sumnji na nuspojave zaprimljenih od zdravstvenih radnika, korisnika lijekova ili nositelja odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj,
 • sudjelovanje u postupku provođenja detekcije signala i ocjeni pripadajućih dokumenata,
 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije podnesene u sklopu postupka izmjene odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj,
 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije podnesene u sklopu obnove odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 3. travnja 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni suradnik za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručni/a suradnik/ica za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupni su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 25. ožujka 2019. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a stručni/a savjetnik/ica za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti,
 • radno iskustvo u struci od najmanje 10 godina ili radno iskustvo od najmanje 8 godina u struci te akademski stupanj i/ili završeno specijalističko usavršavanje iz područja biomedicine ili zdravstva,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • ocjena kliničke dokumentacije o sigurnosti i djelotvornosti lijeka temeljem pregleda rezultata kliničkih ispitivanja, stručne i znanstvene literature te smjernica,
 • izrada izvješća o ocjeni dokumentacije o lijeku,
 • pregled usklađenosti sažetka opisa svojstava lijeka i upute o lijeku s podnesenom dokumentacijom o lijeku,
 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije o lijeku u zajedničkim europskim postupcima odobravanja lijekova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 2. travnja 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom "Za natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto viši/a stručni/a savjetnik/ca za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova dostupni su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 8. veljače 2019. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Inspektor/ica dobre proizvođačke prakse u Inspektoratu u Ravnateljstvu

- 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja
 • radno iskustvo u struci najmanje 3 godine,
 • poznavanje regulative lijekova,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • obavljanje inspekcijskog nadzora nad proizvodnjom lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari,
 • davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta dobre proizvođačke prakse,
 • vođenje postupaka za davanja proizvodne dozvole,
 • prijavljivanje i praćenje neispravnosti u kakvoći lijeka i ozbiljnih nesukladnosti u provođenju dobre proizvođačke prakse,
 • obavljanje poslova hitnog postupka obustave i povlačenja lijeka iz prometa.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 18.02.2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto inspektor/ica dobre proizvođačke prakse".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto inspektor/ica dobre proizvođačke prakse u Inspektoratu u Ravnateljstvu dostupni su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 1. veljače 2019. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Farmakovigilancijski/a inspektor/ica u Inspektoratu u Ravnateljstvu

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja,
 • radno iskustvo u struci najmanje 3 godine,
 • poznavanje regulative lijekova,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • obavljanje inspekcijskog nadzora u svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta sustava farmakovigilancije,
 • prijavljivanje i praćenje neispravnosti u kakvoći lijeka i ozbiljnih nesukladnosti dobre proizvođačke prakse,
 • obavljanje poslova hitnog postupka obustave i povlačenja lijeka iz prometa,
 • obavljanje uzorkovanja lijekova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 15.02.2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto farmakovigilancijski/a inspektor/ica".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto farmakovigilancijski/a inspektor/ica u Inspektoratu u Ravnateljstvu dostupni su ovdje.

Na vrh stranice