O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 30. rujna 2019. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a stručni/a savjetnik/ica-specijalist I za ocjenu dokumentacije o kakvoći lijeka u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 12 godina ili radno iskustvo od najmanje 10 godina u struci te akademski stupanj i/ili završeno specijalističko usavršavanje iz područja biomedicine ili zdravstva
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • ocjena dokumentacije o kakvoći lijeka, što obuhvaća kritičku ocjenu podataka o djelatnoj tvari i gotovom lijeku
 • izrada izvješća o ocjeni kakvoće lijeka
 • provođenje edukacije drugih djelatnika
 • davanje stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
  osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 10. listopada 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom:
"Za natječaj za radno mjesto viši stručni savjetnik-specijalist I za ocjenu dokumentacije o kakvoći lijeka".


Dana 11. rujna 2019. godine u Narodnim novinama broj 85/19. te u Večernjem listu objavljen je natječaj za imenovanje:

Ravnatelja/ice Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • visoka stručna sprema zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja
 • radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje pet godina
 • odgovarajuće stručno znanje i sposobnost vođenja i odlučivanja
 • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti, a ako mu je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja poslova,(zanimanja) potpuno ili djelomično iz djelatnosti Agencije, dok traje ta zabrana
 • aktivno znanje engleskog jezika u pismu i govoru.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)
 • dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starijeg od 1 mjeseca
 • program rada i razvoja Agencije za lijekove i medicinske proizvode za mandatno razdoblje.

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine.
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb, s naznakom: "Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvarati".

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Na portalu MojPosao.net dana 7. kolovoza 2019. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Glavni/a koordinator/ica za informiranje u farmakovigilanciji u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti,
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • poslovi informiranja iz područja farmakovigilancije kroz izradu i koordinaciju izrade obavijesti i novosti za internetsku stranicu HALMED-a u dijelu Farmakovigilancija,
 • poslovi informiranja i edukacije o sigurnosnim pitanjima za lijekove te razvoj i održavanje HALMED-ovog e-edukacijskog modula,
 • pružanje informacija javnosti iz područja farmakovigilancije,
 • razvoj suradnje s relevantnim strukovnim i drugim organizacijama unutar i izvan Republike Hrvatske.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome najviše završene škole,
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci,
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 22. kolovoza 2019. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto glavni/a koordinator/ica za informiranje u farmakovigilanciji".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto glavnog/e koordinatora/ice za informiranje u farmakovigilanciji u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda Agencije za lijekove i medicinske proizvode dostupne su ovdje.

Na vrh stranice