O HALMED-u

O SEP-u

Temeljem odredbi Pravilnika o kliničkim ispitivanjima i dobroj kliničkoj praksi (Narodne novine, br. 121/07.) i Pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi (Narodne novine, br. 25/15.) Središnje etičko povjerenstvo (SEP) nadležno je:

 • za davanje mišljenja u postupku davanja odobrenja za kliničko ispitivanje lijeka i/ili medicinskog proizvoda, uključujući akademsko kliničko ispitivanje,
 • za davanje mišljenja u postupku davanja odobrenja za neintervencijsko ispitivanje,
 • za prihvaćanje manjih izmjena i dodataka ranije odobrenome planu kliničkoga ispitivanja,
 • za davanje mišljenja u postupku davanja odobrenja većih izmjena i dodataka ranije odobrenome planu kliničkoga ispitivanja, i
 • za prihvaćanje konačnoga izvješća o kliničkom ispitivanju.

Središnje etičko povjerenstvo jest samostalno tijelo zdravstvenih radnika i drugih članova nemedicinske struke koje broji devetnaest članova.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Središnjega etičkog povjerenstva imenuje ministar nadležan za zdravstvo.

Administrativne poslove za potrebe rada Središnjeg etičkog povjerenstva obavlja Agencija za lijekove i medicinske proizvode.

Sastav Središnjeg etičkog povjerenstva

Predsjednica:

 • Doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, dr. med.

Zamjenica predsjednice:

 • Doc. dr. sc. Iveta Šimić, dr. med.

Članovi:

 • Ivica Belina, prof. edukac. reh.
 • Prof. dr. sc. Vlasta Bradamante, dr. med.
 • Doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, dr. med.
 • Dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, dr. med.
 • Davorka Herman Mahečić, dr. med.
 • Prof. dr. sc. Marija Jelušić, dr. med.
 • Doc. dr. sc. Katica Knezović, dr. theol., mr. phil., dipl. ing. agron.
 • Prof. dr. sc. Arijana Lovrenčić Huzjan, dr. med.
 • Doc. dr. sc. Eduard Margetić, dr. med.
 • Prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić, dr. med.
 • Prof. dr. sc. Dinka Pavičić Baldani, dr. med.
 • Marija Pećanac, dipl. iur.
 • Dr. sc. Delfa Radić-Krišto, dr. med.
 • Prof. dr. sc. Nadan Rustemović, dr. med.
 • Akademik Miroslav Samaržija, dr. med.
 • Prof. dr. sc. Melita Šalković Petrišić, dr. med.
 • Prof. dr. sc. Dinko Vitezić, dr. med.

Predsjednicu, zamjenicu predsjednice i članove Središnjega etičkog povjerenstva imenovao je ministar zdravlja Rješenjem o imenovanju predsjednice i članova Središnjega etičkog povjerenstva, Klasa: 080-01/16-01/29, Ur. br.: 534-10-1/1-16-2 od 24. lipnja 2016. godine i Rješenjem o razrješenju i imenovanju dijela članova Središnjega etičkog povjerenstva, Klasa: 080-01/16-01/29, Ur. br.: 534-10-1/1-16-4 od 4. listopada 2016. godine.

Poslovnik SEP-a kojim se uređuje način njegova rada možete pogledati pod niže navedenim linkom:

Download centar...

Na vrh stranice