Medicinal Products

Fingolimod Stada 0,5 mg tvrde kapsule

Name Fingolimod Stada 0,5 mg tvrde kapsule
Marketing Authorisation Number HR-H-086964421
Active Substance fingolimodklorid
Composition jedna kapsula sadrži 0,5 mg fingolimoda (u obliku fingolimodklorida)
Pharmaceutical Form kapsula, tvrda
Packaging [MA Number for Packaging] 7 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-01]
28 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-02]
30 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-03]
56 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-04]
84 kapsule u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-05]
98 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-06]
100 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-086964421-07]
7 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-08]
28 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-09]
30 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-10]
56 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-11]
84 kapsule u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-12]
98 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-13]
100 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-086964421-14]
Manufacturer STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Njemačka
STADA Arzneimittel GmbH, Beč, Austrija
Clonmel Healthcare Ltd., Clonmel, Co. Tipperary, Irska
Haupt Pharma Amareg GmbH, Regensburg, Njemačka
Centrafarm B.V., Breda, Nizozemska
Marketing Authorisation Holder Stada d.o.o., Hercegovačka 14, Zagreb, Hrvatska
Marketing Authorisation Date 08.09.2020
MA Period of Validity 08.09.2025
Classification Number UP/I-530-09/19-01/66
Registration Number 381-12-01/70-20-04
Prescription na recept
Type of prescription ograničeni recept
Distribution u ljekarni
Advertising to general public zabranjeno
ATC Code L04AA27
SmPC download
PL download
Public Assessment Report download
Educational materials
for healthcare professionals
Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Educational materials
for patients / caregivers
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1

Note

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 08. rujna 2020. donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:
 
a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Stada d.o.o., Hercegovačka 14, Zagreb obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Fingolimod Stada 0,5 mg tvrde kapsule (fingolimodum) dužan osigurati edukacijski materijal koji čine Sažetak opisa svojstava lijeka, Lista provjere za zdravstvene radnike za odraslu i pedijatrijsku populaciju, Vodič za bolesnika/roditelja (ili zakonskog predstavnika)/skrbnika, Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći.
 
b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.
 
Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.
Back