Novosti i edukacije

Objavljene preporuke za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju ocjene sigurnosnih signala sa sjednice PRAC-a od 31. kolovoza do 3. rujna 2020.

28.09.2020.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je na svojim internetskim stranicama preporuke za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju ocjene sigurnosnih signala koje su usvojene na sjednici Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA) od 31. kolovoza do 3. rujna 2020., kao i prijevod preporuka na hrvatski jezik. Preporuke se odnose na sljedeće djelatne tvari:

  • Abirateron (signal: anafilaktička reakcija; EPITT br. 19535)
  • Fluorokinoloni u formulacijama za sistemsku i inhalacijsku primjenu [1] (signal: regurgitacija srčanog zaliska, disekcija cervikalne arterije te aneurizma i disekcija aorte; EPITT br. 19522)
  • Interferon alfa-2a, peginterferon alfa-2a (signal: poremećaj iz spektra optičkog neuromijelitisa; EPITT br. 19532)
  • Pomalidomid (signal: progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML), EPITT br. 19546)

Tekst preporuka dostupan je ovdje.

Obveza prijavljivanja izmjene u dokumentaciji o lijeku HALMED-u odnosi se na lijekove odobrene nacionalnim postupkom u Republici Hrvatskoj, koji sadrže djelatne i/ili pomoćne tvari za koje usvojena preporuka PRAC-a uključuje izmjenu informacija o lijeku. Nositelji odobrenja dužni su prilikom prijave izmjene u dokumentaciji o lijeku koristiti usvojeni hrvatski prijevod uvijek kada je dostupan te u tom slučaju izmjenu klasificirati kao IAIN C.I.z. Samo u slučaju kada na stranicama EMA-e za određeni signal nije objavljen prijevod preporuke na hrvatski jezik (signali prije sjednice PRAC-a iz siječnja 2015.), nositelji su dužni prevesti tekst s engleskog na hrvatski jezik.

Prilikom predaje zahtjeva za izmjenu nositelj odobrenja dužan je kao šifru postupka navesti odgovarajući EPITT broj.[1] Ciprofloksacin; delafloksacin; levofloksacin; lomefloksacin; moksifloksacin; norfloksacin; ofloksacin; pefloksacin; prulifloksacin; rufloksacin

Povratak