Novosti i edukacije

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od tromboze, uključujući cerebralni infarkt, nakon naglog prekida liječenja anagrelidom

11.03.2022.

Nositelji odobrenja Stada d.o.o., Pliva Hrvatska d.o.o., Alpha-Medical d.o.o., Zentiva, k.s. i AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH su u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputili pismo zdravstvenim radnicima o riziku od tromboze, uključujući cerebralni infarkt, nakon naglog prekida liječenja anagrelidom.

Sažetak

  • Postoji povećan rizik od trombotičkih komplikacija, uključujući cerebralni infarkt, nakon naglog prekida primjene anagrelida.
  • Potrebno je izbjegavati nagli prekid liječenja zbog rizika od iznenadnog povećanja broja trombocita i potencijalno fatalnih trombotičkih komplikacija, poput cerebralnog infarkta.
  • U slučaju privremenog prekida primjene lijeka ili trajnog prekida liječenja potrebno je učestalo pratiti broj trombocita (vidjeti dio 4.4 sažetka opisa svojstava lijeka).
  • Bolesnike treba savjetovati o prepoznavanju ranih znakova i simptoma koji mogu upućivati na trombotičke komplikacije, poput cerebralnog infarkta, te ih uputiti da u slučaju pojave navedenih simptoma odmah potraže liječničku pomoć.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak