Novosti i edukacije

Pismo zdravstvenim radnicima s podsjetnikom na ozbiljne interakcije s određenim imunosupresivima, uključujući takrolimus, za lijek Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir)

21.03.2024.

Nositelj odobrenja Pfizer Europe MA EEIG je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputio pismo zdravstvenim radnicima s podsjetnikom na ozbiljne interakcije s određenim imunosupresivima, uključujući takrolimus, za lijek ▼ Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir). Lijek Paxlovid je indiciran za liječenje koronavirusne bolesti 2019 (COVID-19) u odraslih osoba kojima nije potrebna nadomjesna terapija kisikom i koji imaju povećan rizik od razvoja teškog oblika bolesti COVID-19.

Sažetak

  • Istodobna primjena lijeka Paxlovid s određenim imunosupresivima s uskim terapijskim indeksom, poput inhibitora kalcineurina (ciklosporin, takrolimus) i mTOR inhibitora (everolimus, sirolimus), može dovesti do životno ugrožavajućih i fatalnih reakcija zbog farmakokinetskih interakcija.
  • Zbog rizika od ozbiljnih interakcija, istodobna primjena lijeka Paxlovid s navedenim imunosupresivima može se uzeti u obzir samo ako je moguće pomno i redovito pratiti serumske koncentracije imunosupresiva.
  • Praćenje treba provoditi ne samo tijekom istodobne primjene imunosupresiva s lijekom Paxlovid, nego i nakon liječenja.
  • Lijek Paxlovid je kontraindiciran u bolesnika koji uzimaju lijekove čija eliminacija iz tijela uvelike ovisi o enzimima CYP3A i u kojih povećane serumske koncentracije lijekova mogu dovesti do ozbiljnih i/ili životno ugrožavajućih reakcija, uključujući inhibitor kalcineurina voklosporin.
  • Liječnici se trebaju savjetovati s multidisciplinarnom skupinom specijalista kako bi mogli nadzirati i pratiti složenu primjenu ovih lijekova kada se uzimaju istodobno.
  • Prije početka primjene lijeka Paxlovid, liječnici trebaju pažljivo procijeniti potencijalne koristi liječenja ovim lijekom u odnosu na ozbiljne rizike ako se interakcije lijekova ne kontroliraju na odgovarajući način.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak