COVID-19

CMDh objavio praktične smjernice o prilagodbama regulatornih postupaka za lijekove tijekom COVID-19 pandemije

23.04.2020.

Nastavno na objavu smjernica o prilagodbama regulatornih postupaka tijekom COVID 19 pandemije, koje su zajednički izradile Europska komisija (EK), Europska agencija za lijekove (EMA) i Europska regulatorna mreža za lijekove, Koordinacijska grupa za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human, CMDh) objavila je dokument pod nazivom "Practical guidance of the CMDh for facilitating the handling of processes during the COVID-19 crisis" s praktičnim smjernicama koje pobliže opisuju predmetne regulatorne postupke. Dokument s navedenim smjernicama dostupan je ovdje.

Povratak