Farmakovigilancija

Pitanja i odgovori vezani uz podnošenje RMP-a i MMR-a

Plan upravljanja rizikom (RMP)

1. Treba li dostaviti Plan upravljanja rizikom (RMP) uz zahtjev za davanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet?

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti RMP uz svaki novi zahtjev za davanjem odobrenja bez obzira na zakonsku osnovu na koju se poziva. Iznimka su tradicionalni biljni lijekovi (registracija prema članku 63. Zakona o lijekovima 76/13., 90/14.) i homeopatski lijekovi odobreni pojednostavljenim postupkom davanja odobrenja (registracija prema članku 68. Zakona o lijekovima 76/13., 90/14.) za koje nije potrebno podnošenje RMP-a u sklopu zahtjeva za davanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

2. Je li potrebno imati/dostaviti RMP za lijekove kojima je odobrenje dano prije 1. srpnja 2013. godine

 • Za lijekove kojima je odobrenje dano prije 21. srpnja 2012. godine nositelj odobrenja nije obvezan provoditi sustav upravljanja rizikom za svaki lijek sukladno članku 149. Zakona o lijekovima, osim ako zbog potrebe za dodatnim podacima o sigurnosti primjene lijeka ili uvođenjem mjera minimizacije rizika to ne zatraži HALMED ili predloži nositelj odobrenja. Za lijekove odobrene prije 21. srpnja 2012. godine s već postojećim RMP-om, nositelj odobrenja (NO) je dužan nastaviti izrađivati i ažurirati RMP sukladno Smjernici o dobroj farmakovigilancijskoj praksi (GVP modul V - Risk management systems).
 • Za lijekove odobrene u periodu između 21. srpnja 2012. godine i 1. srpnja 2013. godine za koje NO nije imao obavezu imati RMP, RMP je potrebno dostaviti na zahtjev HALMED-a, odnosno najkasnije uz obnovu odobrenja.

3. Je li potrebno dostaviti RMP u sklopu dokumentacije za obnovu odobrenja?

Lijekovi odobreni: RMP je postojao RMP nije postojao
prije 21.7.2012. Potrebno je dostaviti RMP Nije potrebno dostaviti RMP
21.7.2012. do 1.7.2013. Potrebno je dostaviti RMP Potrebno je dostaviti RMP
nakon 1.7.2013. Potrebno je dostaviti RMP NA

4. Tko podnosi RMP-ove za lijekove odobrene centraliziranim postupkom (CAP)?

RMP-ove za CAP-ove podnosi nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Europskoj uniji.

5. Tko podnosi RMP-ove za nacionalno odobrene lijekove (NAP)?

RMP-ove za NAP-ove podnosi nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj.

6. Kako uvesti novi RMP?

Uvođenje RMP-a za lijek za koji do sada nije postojao provodi se kroz izmjenu tip II (C.I.11.b.) U slučaju kada je uvođenje novog RMP posljedica druge izmjene, npr. proširenje indikacije, RMP je moguće podnijeti kao dio te izmjene bez potrebe za zasebnom izmjenom.

7. Kako se klasificira ažuriranje RMP-a?

Ažuriranje već odobrenog RMP-a klasificira se kao izmjena tip IB (C.I.11.z). U slučaju kada je ažuriranje već postojećeg RMP-a posljedica druge izmjene, primjerice proširenja indikacije, RMP je moguće podnijeti kao dio te izmjene.

8. Koliko često je potrebno ažurirati RMP?

Od kolovoza 2013. godine nije potrebno ažurirati RMP u fiksnom vremenskom periodu sukladno preporukama objavljenim na stranicama Europske Agencije za lijekove. EMA i nacionalna regulatorna tijela pri zahtjevu za predaju RMP-a razmatraju predaju RMP-a u kontekstu rizika.

Ažurirani RMP je potrebno dostaviti:

 • na zahtjev HALMED-a
 • kada se mijenja sustav upravljanja rizicima, osobito ako su izmjene rezultat novih informacija koje mogu dovesti do značajne promjene u omjeru koristi i rizika.

Ako postoji opravdani rizik, HALMED može u iznimnim slučajevima odrediti datum za podnošenje sljedećeg RMP-a.

9. Koji je predložak potrebno koristiti pri izradi RMP-a?

Za izradu RMP-a potrebno je koristiti predloške koje je moguće preuzeti sa stranica Europske Agencije za lijekove. Izbor predloška ovisi o zakonskoj osnovi na temelju koje se predlaže/je dobiveno odobrenje za stavljanje lijeka u promet (inovator, generički lijek, WEU...). Način ispunjavanja predloška opisan je u smjernici GVP modul V - Risk management systems.

Mjere minimizacije rizika (MMR)

10. Na koji način se odobravaju Mjere minimizacije rizika (MMR) primjenjive za tržište RH (lokalne MMR)?

Mjere minimalizacije rizika odobravaju se kroz proces Ocjene. Dijelovi postupka Ocjene objašnjeni su u niže navedenim pitanjima i odgovorima.

11. Koju je dokumentaciju potrebno dostaviti za ocjenu MMR-a?

Za ocjenu MMR-a potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Papirnato:

 • zahtjev za ocjenom MMR
 • potvrda o plaćenim troškovima ocjene uplaćenim putem web aplikacije (vidjeti odgovor na pitanje br. 14.)

U zahtjevu za ocjenu MMR-a potrebno je kratko navesti o kojem lijeku je riječ, koji su njegovi edukacijski materijali, kome su namijenjeni, koji je predviđeni način distribucije (pošta, stručni suradnici...), a u slučaju da lijek nije na tržištu, potrebno je navesti predviđeni datum stavljanja u promet. Zahtjev treba biti potpisan od strane lokalne odgovorne osobe u RH.

Elektronski:

 • edukacijski materijali na hrvatskom u Word verziji
 • originalni materijali (ako su dostupni)
 • posljednji odobreni plan upravljanja rizicima (RMP)
 • distribucijska lista zdravstvenih djelatnika primatelja materijala.

12. Na koga je potrebno nasloviti dokumentaciju za odobravanje MMR-a?

Dokumentaciju za ocjenu/izmjenu MMR-a potrebno je nasloviti na Odsjek za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju.

13. Kako se odobravaju izmjene u već odobrenim MMR-ima?

Ocjena izmjena u već odobrenim MMR-ima provodi se jednako kao i postupak inicijalne ocjene. Potrebno je dostaviti jednaku dokumentaciju (vidjeti odgovor na pitanje 11.). U slučaju kada se radi o izmjeni u edukacijskim materijalima, potrebno je dostaviti hrvatsku verziju edukacijskih materijala s označenim izmjenama u odnosu na odobrenu verziju (eng. track changes). Broj verzije materijala dodjeljuje HALMED.

14. Kako se plaćaju troškovi ocjene MMR-a?

Potrebno je zatražiti ponudu putem aplikacije Web ponude (iz prvog izbornika izabrati opciju Farmakovigilancija, a zatim Ocjena mjera minimalizacije rizika).

15. Je li potrebno u edukacijske materijale uvrstiti Poziv na prijavljivanje nuspojava?

Poziv na prijavljivanje nuspojava potrebno je uvrstiti u sve materijale. Ovisno o tome radi li se o materijalima za zdravstvene radnike ili bolesnike potrebno je uvrstiti jedan od dva sljedeća teksta:

Tekst za materijale za zdravstvene radnike:
Sve nuspojave kao i sumnju na neispravnost u kakvoći lijeka potrebno je prijaviti Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem:

 • obrasca dostupnog na internetskoj stranci www.halmed.hr. Prijave je moguće poslati poštom (Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb), telefaksom (01/4884-119) ili elektroničkom poštom u Word formatu (nuspojave@halmed.hr). Obrazac za prijavu nuspojave možete pronaći u privitku. Ili
 • on-line prijave nuspojava dostupne na internetskoj stranici www.halmed.hr

Tekst za materijale za bolesnike:
O svim sumnjama na nuspojave lijeka trebate obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika, odnosno drugog zdravstvenog radnika s kojim ste u stupili u kontakt. O sumnji na nuspojavu možete izvijestiti Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem

 • on-line prijave nuspojava dostupne na internetskoj stranici www.halmed.hr ili
 • pisano putem obrasca za prijavu nuspojave za pacijenta/korisnika dostupnog na internetskoj stranici www.halmed.hr. Nuspojavu može prijaviti korisnik lijeka, roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik poštom na adresu Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, telefaksom (01/4884-119) ili elektronskom poštom u Word formatu (nuspojave@halmed.hr).

16. Je li potrebno navesti crni trokut i tekst o dodatnom praćenju u edukacijske materijale lijekova koji se nalaze na listi za dodatno praćenje Europske Agencije za lijekove?

Da. Edukacijski materijali trebaju biti u skladu s trenutno važećim sažetkom opisa svojstava lijeka za koji se odobravaju MMR-ovi.

17. Zahtijeva li promjena statusa dodatnog praćenja (npr. uvođenje crnog trokuta) automatsko podnošenje novog zahtjeva za ocjenu/izmjenu MMR-a?

Ne. Uvođenje ili brisanje crnog trokuta može se provesti kroz prvu slijedeću izmjenu edukacijskih materijala.

18. Je li NO dužan priložiti popratni dopis tijekom distribucije edukacijskih materijala?

Odobrava li HALMED takav dopis i što u njemu treba biti navedeno? U pojedinim slučajevima važno je uz edukacijske materijale priložiti i kratak dopis u kojemu se pojašnjava smisao i poruka edukacijskih materijala. Takav dopis može zatražiti ocjenitelj tijekom postupka ocjene materijala. Iznimno je važno da dopis nema promotivni karakter.

19. Na koji način će NO biti obaviješten o rezultatima ocjene MMR-a?

Nakon usuglašavanja oko svih aspekata MMR (tekst materijala, distribucijska lista, način distribucije), NO će dobiti pisanu obavijest o prihvaćanju materijala. Prije same distribucije materijala potrebno je na adresu elektroničke pošte MMR@halmed.hr dostaviti finalne, grafički obrađene verzije materijala u .pdf formatu te dostaviti 1 primjerak papirnate verzije za arhiv HALMED-a (HALMED je uvijek potrebno dodati na distribucijsku listu).

20. Treba li HALMED odobriti sve edukacijske materijale NO?

HALMED odobrava samo edukacijske materijale koji su dio Plana upravljanja rizicima.

21. Na koji način HALMED kontrolira implementaciju materijala i mjerenje učinkovitosti MMR-a?

Svakom dokumentu koji je dio MMR-a HALMED dodjeljuje verziju i datum. Prilikom ažuriranja materijala, dodjeljuje im se nova verzija (uvećana za 1 broj) i datum. Provjera ažuriranja, distribucije i pravilnog dokumentiranja svih koraka sastavni su dio farmakovigilancijske inspekcije. Sukladno čl.30 Pravilnika o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 83/13.) Agencija može provesti ocjenu učinkovitosti dodatnih mjera minimizacije rizika odnosno može zatražiti od nositelja odobrenja daprovede ocjenu učinkovitosti dodatnih mjera minimizacije rizika.

22. Treba li provođenje mjerenja učinkovitosti MMR-a u RH biti prijavljeno HALMED-u?

O mjerenju učinkovitosti MMR-a potrebno je obavijestiti HALMED. Ako se radi o neintervencijskom ispitivanju na teritoriju RH, za njega su primjenjivi članci 11.-15., 162.-163. i 227. Zakona o lijekovima. Više informacija o praktičnim aspektima vezanima uz ovo pitanje moguće je pronaći ovdje.

23. Dozvoljava li HALMED objavljivanje edukacijskih materijala na internetskim stranicama stranicama NO-a?

NO-u je dozvoljeno objaviti edukacijske materijale na svojim internetskim stranicama samo uz prethodno odobrenje HALMED-a. Objava ne smije sadržavati promotivne tvrdnje.

24. Što se događa u slučaju kada više NO-a u RH ima registriran lijek za koji su potrebni MMR?

U slučaju kada više nositelja odobrenja ima registriranu istu djelatnu tvar za koju su potrebne dodatne MMR, HALMED će inicirati sastanak s QPPV-evima svih nositelja odobrenja za predmetnu djelatnu tvar. Na sastanku će među nositeljima odobrenja biti izabran koordinator koji će biti zadužen za svu komunikaciju s HALMED-om u postupku odobravanja i distribucije dodatnih MMR-a. Troškove ocjene MMR-a ravnopravno dijele svi nositelji odobrenja.

*Pod nacionalno odobrenim lijekovima podrazumijevaju se lijekovi odobreni putem MRP-a, DCP-a i lijekovi odobreni "strogo" nacionalnim postupkom.

Na vrh stranice