Lijekovi

Kapetral 500 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Kapetral 500 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-043893207
Djelatna tvar kapecitabin
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg kapecitabina
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 120 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-043893207-01]
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 15.03.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/549
Urbroj 381-12-01/30-19-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01BC06
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi testiranja bolesnika prije započinjanja liječenja lijekovima s djelatnim tvarima fluorouracil, kapecitabin ili tegafur radi utvrđivanja mogućeg nedostatka DPD enzima koji bolesnike izlaže povećanom riziku od teške toksičnosti 04.06.2020. Roche Registration GmbH, Jadran Galenski laboratorij d.d. (JGL), Alpha-Medical d.o.o., Sandoz d.o.o., Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Pliva Hrvatska d.o.o., Krka-farma d.o.o., Teva B.V., Accord Healthcare S.L.U.
Povratak