Lijekovi

Mofylan 500 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Mofylan 500 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Mikofenolat Mylan 500 mg filmom obložene tablete;
Mikofenolat Genera 500 mg filmom obložene tablete;
Mikofenolat Pliva 500 mg tablete;
Trixin tablete 500 mg
Broj odobrenja HR-H-535253440
Djelatna tvar acidum mycophenolicum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 500 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 50 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-535253440-01]
Proizvođač McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Dublin, Irska
Nositelj odobrenja Mylan Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 17.01.2018.
Rok rješenja 16.10.2018.
Klasa UP/I-530-09/13-02/184
Urbroj 381-12-01/70-18-28
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg mofetilmikofenolata
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA06
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Upitnik za bolesnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2
Povratak