Lijekovi

Seizpat 200 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Seizpat 200 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-538023550
Djelatna tvar lakozamid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg lakozamida
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 14 tableta u blisteru, kutiji  [HR-H-538023550-01]
56 tableta u blisteru, kutiji  [HR-H-538023550-02]
28 tableta u blisteru, kutiji  [HR-H-538023550-03]
56 tableta u blisteru, u kutiji, 3 pakiranja u kutiji  [HR-H-538023550-04]
Proizvođač HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovačka
McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Dublin, Irska
Nositelj odobrenja Mylan Ireland Limited, Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irska
Datum rješenja 18.01.2019.
Rok rješenja 04.12.2022.
Klasa UP/I-530-09/16-01/200
Urbroj 381-12-01/30-19-16
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N03AX18
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Povratak