Lijekovi

Dicetel 100 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Dicetel 100 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-316973998
Djelatna tvar pinaverijev bromid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg pinaverijevog bromida
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-316973998-01]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-316973998-02]
Proizvođač Mylan Laboratories SAS, Châtillon-sur-Chalaronne, Francuska
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 28.09.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/120
Urbroj 381-12-01/70-17-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK A03AX04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak