Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o pojačanim preporukama za sprječavanje trudnoće kod primjene mikofenolatne kiseline/mofetilmikofenolata/natrijevog mikofenolata: CellCept, Mikofenolat Stada, Mikofenolat Genera, Myfortic, Trixin

02.12.2015.

Tvrtke Roche d.o.o., Stada d.o.o., Genera d.d., Novartis Hrvatska d.o.o. i Pliva Hrvatska d.o.o. su u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputile pismo zdravstvenim radnicima o pojačanim preporukama za sprječavanje trudnoće kod primjene mikofenolatne kiseline, koja se u odobrenim lijekovima nalazi i kao predlijek mofetilmikofenolat, kao i u obliku natrijevog mikofenolata.

opširnije