Lijekovi

Alprazolam Krka 1 mg tablete

Naziv lijeka Alprazolam Krka 1 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-962529327
Djelatna tvar alprazolam
Sastav jedna tableta sadrži 1 mg alprazolama
Farmaceutski oblik tableta
Proizvođač Krka d.d., Novo mesto, Novo Mesto, Slovenija
TAD Pharma Gmbh, Cuxhaven, Njemačka
Nositelj odobrenja Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija
Datum rješenja 27.10.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/22-02/111
Urbroj 381-12-01/70-22-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05BA12
Lijek je stavljen u promet u RH Ne
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Alprazolam

1 mg

tableta

Povratak