Lijekovi

Spiriva Respimat 2,5 mikrograma po potisku, otopina inhalata

Naziv lijeka Spiriva Respimat 2,5 mikrograma po potisku, otopina inhalata
Broj odobrenja HR-H-284647588
Djelatna tvar tiotropijev bromid hidrat
Sastav jedna inhalacijska doza sadržava 2,5 mikrograma tiotropija po potisku (2 potiska sadrže jednu terapijsku dozu), što odgovara 3,124 mikrograma tiotropijevog bromida u obliku hidrata
Farmaceutski oblik otopina inhalata
Proizvođač Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Njemačka
Boehringer Ingelheim Espana S.A., Sant Cugat del Valles (Barcelona), Španjolska
Boehringer Ingelheim France, Pariz, Francuska
Nositelj odobrenja Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o., Radnička 40-5, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 25.02.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/13-02/445
Urbroj 381-12-01/30-15-09
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK R03BB04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1

Pakiranja

Povratak