Novosti i edukacije

Radionica: Osnove farmakovigilancije za nositelje odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

27. listopada, 24. studenog i 16. prosinca 2010. godine

Agencija za lijekove i medicinske proizvode organizira radionice o osnovama farmakovigilancije za zaposlenike nositelja odobrenja u Republici Hrvatskoj koji rade na području farmakovigilancije, a temeljem Pravilnika o farmakovigilanciji (Narodne novine broj 125/09.) obvezni su proći takvu edukaciju.

Po zahtjevima članka 17. Pravilnika o farmakovigilanciji (NN 125/09.), radionica obuhvaća sljedeća područja:
pojmovi u farmakovigilanciji,

  • spontano i poticano prijavljivanje nuspojava,
  • način prijava nuspojava, ocjena prijave nuspojave, izrade Sigurnosnog izvješća o pojedinačnom slučaju (ICSR-a),
  • izrade Periodičkog izvješća o neškodljivosti lijeka (PSUR),
  • propisi na području farmakovigilancije (Republika Hrvatska, Europska unija).

Radionice će se održati: 27. listopada, 24. studenog i 16. prosinca 2010. godine.

Radionica se održava u prostorijama Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske, Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb, s početkom u 11 sati (trajanje oko 6 sati). Broj polaznika po grupama ograničen je na 12.

Napomena: Radionice 27. listopada i 24. studenog su popunjene.

Način prijave

Za prijavu molimo koristiti Obrazac za prijavu (.doc); (.pdf)

Za informacije vezano za radionicu možete kontaktirati:
Gosp. Armana Rajha
tel: (01) 4884 331; fax: (01) 4884 110;
e-mail: armano.rajh@halmed.hr

Kotizacija
Kotizacija za radionicu iznosi 1.500 kn + 23% PDV, a uključuje pisani materijal, stanku za kavu i potvrdnicu o sudjelovanju.

Uplata kotizacije
Kotizacija se uplaćuje po prijavi virmanski na žiro račun Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) broj: 2340009-1110133093, u pozivu na broj odobrenja upisati OIB ili MBG, u rubriku opisa plaćanja "Radionica farmakovigilancija" - ime i prezime sudionika.
Kopiju uplate treba poslati Agenciji najkasnije 2 dana prije održavanja radionice. Ukoliko
plaćate unutar dva dana prije održavanja radionice obvezno je predočiti original uplatnice prilikom dolaska na radionicu.

Otkazni rok
U slučaju nemogućnosti dolaska prijavljeni sudionik treba obavijestiti HALMED (gospodina Armana Rajha), najkasnije 1 dan prije održavanja radionice.

Povratak