O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 14. srpnja 2021. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti,
 • radno iskustvo u struci najmanje 3 godine,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • sudjelovanje u ocjeni prijava sumnji na nuspojave zaprimljenih od zdravstvenih radnika, korisnika lijekova ili nositelja odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj,

 • sudjelovanje u postupku provođenja detekcije signala i ocjeni pripadajućih dokumenata,

 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije podnesene u sklopu postupka izmjene odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj,

 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije podnesene u sklopu obnove odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj,

 • ocjena periodičkog izvješća o neškodljivosti lijeka (PSUR-a) te planova upravljanja rizikom.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 7. kolovoza 2021. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju".


Na portalu MojPosao.net dana 12. srpnja 2021. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Inspektor dobre proizvođačke prakse u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja,
 • radno iskustvo u struci najmanje 3 godine,
 • poznavanje regulative lijekova,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • obavljanje inspekcijskog nadzora nad proizvodnjom lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te veterinarsko medicinskih proizvoda,

 • nadzor nad prometom veterinarsko-medicinskim proizvodima na veliko,

 • davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta dobre proizvođačke prakse,

 • vođenje postupaka za davanje proizvodne dozvole za lijekove,

 • vođenje postupaka za davanje odobrenja za proizvodnju veterinarsko-medicinskih proizvoda,

 • sudjelovanje u postupcima vezanim uz praćenja neispravnosti u kakvoći lijeka,

 • sudjelovanje u poslovima ozbiljnih nesukladnosti u provođenju dobre proizvođačke prakse,

 • stručni i upravni poslovi vezani uz davanje dozvole za promet na veliko lijekovima ili na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 7. kolovoza 2021. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto inspektora dobre proizvođačke prakse".


Na portalu MojPosao.net dana 12. svibnja 2021. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za biostatistiku u Uredu za znanstveni savjet u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja matematike
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije o lijeku i pružanju znanstvenih savjeta farmaceutskoj industriji i sveučilišnoj zajednici iz područja biostatistike u svrhu razvoja novih lijekova za Scientific Advice Working Party pri Europskoj agenciji za lijekove, u postupcima u kojima sudjeluje Republika Hrvatska

 • suradnja s ocjeniteljima dokumentacije o lijeku uključenima u pripremu izvješća za znanstveni savjet

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 11. lipnja 2021. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni suradnik za biostatistiku".


Na portalu MojPosao.net dana 10. svibnja 2021. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši tehničar I stupnja u Odsjeku za fizičko-kemijska ispitivanja u Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva, tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • provođenje postupaka provjere kakvoće lijeka prema prihvaćenom analitičkom postupku uz poznavanje većeg broja laboratorijskih tehnika

 • sudjelovanje u uvođenju novih analitičkih postupaka u rutinski rad

 • održavanje i kvalifikacija laboratorijske opreme te provjera laboratorijskih okolišnih uvjeta

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 1. lipnja 2021. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši tehničar I stupnja".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto višeg tehničara I stupnja u Odsjeku za fizičko-kemijska ispitivanja u Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 13. travnja 2021. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za pravne poslove u Odsjeku za pravne i opće poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij pravne struke
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • Sudjelovanje u pripremi i provođenju postupaka javne nabave, sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga općih akata, akata u upravnom postupku, izrađivanje ugovora o radu i odluka iz radnih odnosa.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 21. travnja 2021. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni suradnik za pravne poslove".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog suradnika za pravne poslove u Odsjeku za pravne i opće poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 8. ožujka 2021. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik-specijalist za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina ili radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci te akademski stupanj i/ili završeno specijalističko usavršavanje iz područja biomedicine i zdravstva
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • poželjno radno iskustvo na poslovima farmakovigilancije 2 godine

Opis poslova:

 • ocjena prijava sumnji na nuspojave zaprimljenih od zdravstvenih radnika, korisnika lijekova ili nositelja odobrenja za stavljanje lijekova u promet
 • provođenje detekcije signala
 • ocjena periodičkog izvješća o neškodljivosti lijeka u europskim procedurama
 • ocjena plana upravljanja rizikom u europskim procedurama
 • ocjena neintervencijskog ispitivanja lijeka
 • ocjena arbitražnih postupaka

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 16. ožujka 2021. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik-specijalist za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijaliste za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.

Na vrh stranice