O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 19. rujna 2023. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farnakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti

 • znanje engleskog jezika

 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • sudjelovanje u ocjeni prijava sumnji na nuspojave iz kliničkih ispitivanja i nakon stavljanja lijeka u promet te sudjelovanje u postupku detekcije signala

 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije podnesene u sklopu postupaka izmjena i obnova odobrenja za stavljanje lijekova u promet

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 4. listopada 2023. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju".


Na portalu MojPosao.net dana 19. rujna 2023. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za medicinske proizvode u Odsjeku za medicinske proizvode u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti

 • znanje engleskog jezika

 • poznavanje rada na računalu

Opis poslova:

 • stručni i upravni poslovi vezani uz izdavanje rješenja za upis, izmjenu upisa ili brisanje u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda i upis, izmjenu upisa ili brisanje u očevidnik medicinskih proizvoda

 • poslovi vigilancije medicinskih proizvoda

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Agenciji za lijekove i medicinske proizvode za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 4. listopada 2023. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za medicinske proizvode".


U Narodnim novinama broj 103/2023 dana 6. rujna 2023. godine objavljen je sljedeći natječaj:

Na temelju članka 218. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) i članaka 21., 23. i 25. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Upravno vijeće Agencije raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Za ravnatelja/icu Agencije za lijekove i medicinske proizvode može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja
 • radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje pet godina
 • odgovarajuće stručno znanje i sposobnost vođenja i odlučivanja
 • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti, a ako mu je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja poslova, (zanimanja) potpuno ili djelomično iz djelatnosti Agencije, dok traje ta zabrana
 • aktivno znanje engleskog jezika u pismu i govoru.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)
 • dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne stariji od mjesec dana
 • program rada i razvoja Agencije za lijekove i medicinske proizvode za mandatno razdoblje.

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine.

Sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.) ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim se uređuju trgovačka društva ne može biti članom uprave trgovačkog društva.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijavom na javni natječaj kandidat/kandidatkinja daje privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvarati«.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Na vrh stranice