O HALMED-u

Upravne pristojbe

Podnositelj zahtjeva od 1. veljače 2017. godine uplaćuje upravnu pristojbu sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19). Tarife za postupke koje vodi HALMED određene su u tarifnom broju 47., uz koji se primjenjuju i tarifni broj 1., tarifni broj 2. st. 2. i tarifni broj 4.

Napominjemo da se upravna pristojba navedena u tarifnom broju 47. (175 kuna) odnosi samo na zahtjeve te se upravna pristojba naplaćuje i na rješenja koja donosi HALMED (tarifni broj. 2. st. 2. - 50 kuna). Stoga u postupcima koji rezultiraju rješenjem HALMED-a upravna pristojba iznosi 225 kuna.

Upravna pristojba uplaćuje se na žiro račun Državne riznice u Hrvatskoj narodnoj banci.

Podaci za plaćanje su:
IBAN CODE: HR12 1001 0051 8630 00160
Model 64, poziv na broj 5002-47107-OIB za pravne osobe koje podnose zahtjev.

Izmjenama pravilnika iz nadležnosti Agencije za lijekove i medicinske proizvode, koje su objavljene u Narodnim novinama, br. 32/2021., sa stupanjem na snagu 8. travnja 2021. godine, ukinuta je obveza dostavljanja potvrde o plaćenoj upravnoj pristojbi prilikom podnošenja zahtjeva HALMED-u.

Međutim, obveza plaćanja upravne pristojbe i dalje postoji sukladno važećem Zakonu o upravnim pristojbama. Temeljem članka 5. predmetnog Zakona, pristojbena obveza nastaje u trenutku zaprimanja zahtjeva za izdavanje akta ili druge isprave, odnosno u trenutku udovoljavanja zahtjevu pristojbenog obveznika.

U skladu s navedenim, podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi najkasnije do okončanja postupka koji provode pri HALMED-u.