Farmakovigilancija

Plan upravljanja rizikom (RMP)

Što je RMP (engl. Risk Management Plan)?

Uz primjenu lijekova povezuju se određeni rizici koji se mogu identificirati tijekom njihova razvoja (neklinička i klinička ispitivanja) odnosno prije stavljanja lijekova u promet, ali i kasnije kada se već nalaze u prometu. Rizici se međusobno mogu razlikovati prema ozbiljnosti, težini i utjecaju na zdravlje pojedinca ili javno zdravlje, odnosno, u regulatornom kontekstu, prema važnosti. Kako bi se osiguralo da je korist primjene određenog lijeka veća od rizika njegove primjene, razvijen je koncept "upravljanja važnim rizicima". Upravljanje važnim rizicima sastoji se od identificiranja i ocjene važnih rizika, predlaganja mjera za njihovo sprečavanje ili ublažavanje (minimizacija) te komunikacije informacija o važnim rizicima zdravstvenim radnicima i bolesnicima odnosno korisnicima lijekova.

Nositelj odobrenja za određene lijekove obvezan je uspostaviti sustav upravljanja važnim rizikom/rizicima, a dokument koji detaljno opisuje takav sustav zove se Plan upravljanja rizikom (RMP). Sadržaj i format RMP-a detaljno je definiran odgovarajućim propisima te opisuje identificirane i moguće (potencijalne) rizike primjene određenog lijeka, opisuje način kako se svi ili neki od navedenih rizika mogu dodatno istražiti, navodi mjere minimizacije odnosno način kako će se spriječiti ili umanjiti određeni rizik te definira kako će se mjeriti učinkovitost određenih mjera minimizacije. RMP, odnosno njegov sadržaj i format, odobrava nadležno regulatorno tijelo te se redovito ažurira tijekom životnog ciklusa lijeka.

Općeniti zahtjevi

RMP treba biti izrađen prema važećem predlošku objavljenom na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove (EMA) i slijediti zahtjeve važeće verzije Smjernice o dobroj farmakovigilancijskoj praksi Modul V - Sustavi upravljanja rizikom (engl. Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module V - Risk management systems).

Za nacionalno odobrene lijekove kojima je odobrenje za stavljanje u promet dano prije 21. srpnja 2012. nositelji odobrenja nisu obvezni provoditi sustav upravljanja rizikom, odnosno imati RMP, sukladno članku 148. stavku 1. točki c) Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.), osim ako zbog opravdanih razloga to nije zatražilo nacionalno regulatorno tijelo ili predložio nositelj odobrenja.

Za nacionalno odobrene lijekove kojima je odobrenje za stavljanje u promet dano prije 21. srpnja 2012. godine i koji imaju RMP, nositelji odobrenja su dužni ažurirati RMP sukladno zahtjevima važećih propisa, posebice zahtjevima Smjernice o dobroj farmakovigilancijskoj praksi Modul V.

Dostavljanje RMP-a u postupku davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Nositelj odobrenja odnosno podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti RMP u sklopu svakog zahtjeva za davanje odobrenja bez obzira na zakonsku osnovu na koju se poziva u postupku davanja odobrenja sukladno zahtjevima Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.).

Izuzetak: Podnošenje zahtjeva za pojednostavljeni postupak davanja odobrenja za tradicionalne biljne lijekove i registracije homeopatskog lijeka sukladno zahtjevima Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.)

Dostavljanje RMP-a u postupku obnove odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Nositelji odobrenja za stavljanje lijekova u promet koji nemaju RMP

  • Nisu dužni izraditi i dostaviti RMP ako u razdoblju od davanja odobrenja ili zadnje obnove odobrenja do dana predaje zahtjeva za obnovom odobrenja nisu nastupile okolnosti koje bi zahtijevale njegovo uvođenje.
  • U Modulu 1.8.2. dokumentacije o lijeku nositelj odobrenja treba priložiti izjavu kojom potvrđuje da nisu nastupile okolnosti definirane važećim propisima koje bi zahtijevale izradu i dostavljanje RMP-a.

Nositelji odobrenja za stavljanje lijekova u promet koji imaju RMP

  • Dužni su dostaviti ažuriranu verziju RMP u sklopu reevaluacije cjelokupnog omjera koristi i rizika lijeka u postupku obnove odobrenja.
  • Ako nositelj odobrenja smatra da temeljem analize podataka dostavljenih u sklopu obnove odobrenja ne postoji potreba za izmjenom zadnje odobrene verzije RMP-a, potrebno je dostaviti izjavu o nedostavljanju RMP-a u Modulu 1.8.2., dok je u Modulu 2.5 Dodatak izvješću stručnjaka o kliničkoj dokumentaciji potrebno dostaviti odgovarajuće obrazloženje. Navedeno obrazloženje HALMED će moći prihvatiti samo ako je nositelj odobrenja prethodno dostavio HALMED-u na odobrenje verziju RMP-a na koju se poziva (odnosno samo ako je RMP prethodno uveden).

Uvođenje ili ažuriranje RMP-a

Uvođenje ili ažuriranje RMP-a provodi se putem podnošenja zahtjeva za izmjenu u dokumentaciji o lijeku u skladu s "Guidelines on the details of the various categories of variations, on the operation of the procedures laid down in Chapters II, IIa, III and IV of Commission Regulation (EC) No 1234/2008 of 24 November 2008 concerning the examination of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products for human use and veterinary medicinal products and on the documentation to be submitted pursuant to those procedures".

Više informacija o izboru odgovarajućeg tipa i šifre izmjene dostupno je u dokumentu Pitanja i odgovori o RMP-u na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove, odnosno ovdje.

Ažurirani RMP potrebno je dostaviti:

  • na zahtjev regulatornog tijela
  • kada se mijenja sustav upravljanja rizicima, osobito ako su izmjene rezultat novih informacija koje mogu dovesti do značajne promjene odnosa koristi i rizika.

Ako postoji opravdani rizik, HALMED može u iznimnim slučajevima odrediti datum za podnošenje sljedećeg RMP-a.

Sažeci RMP-a

Sažetak RMP-a (tzv. Part VI) predstavlja dio RMP-a u kojemu su na jednostavan način sažete važne znanstvene i stručne informacije sadržane u RMP-u koji je odobren od strane nadležnog regulatornog tijela.

Namijenjen je i zdravstvenim radnicima i bolesnicima i/ili njihovim skrbnicima s ciljem pružanja relevantnih, znanstveno utemeljenih informacija o važnim rizicima određenog lijeka i mjerama za njihovu minimizaciju.

S ciljem povećanja transparentnosti i javne dostupnosti relevantnih informacija o lijekovima, sažeci RMP-a javno se objavljuju na internetskim stranicama HALMED-a za lijekove odobrene u sklopu nacionalnih postupaka (uključujući i postupke međusobnog priznavanja/decentraliziranih postupaka), dok se na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove javno objavljuju za lijekove odobrene centraliziranim postupkom. Javna objava sažetaka RMP-a u skladu je sa zahtjevima Uredbe (EU) br. 1235/2010 i Direktive 2010/84/EZ.

Za izradu sažetka RMP-a koristi se važeća verzija predloška na hrvatskom jeziku koji je dostupan ovdje.

Podnositelj zahtjeva dostavlja sažetak RMP-a elektronički na adresu sRMP@halmed.hr kao zaseban PDF dokument na hrvatskom jeziku.

Obveza dostavljanja sažetka RMP-a se odnosi na sve lijekove odobrene nakon 1. siječnja 2019. godine u sklopu nacionalnih postupaka i postupaka međusobnog priznavanja (MRP)/decentraliziranih postupaka (DCP). Za lijekove odobrene prije 1. siječnja 2019. godine navedena obveza neće se retrogradno primjenjivati.

Ovisno o vrsti postupka, podnositelj zahtjeva treba dostaviti sažetak RMP-a na niže opisan način:

Nacionalni postupak MRP/DCP postupak kad je HR RMS MRP/DCP postupak kad je HR CMS
Davanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet (zahtjev pozitivno riješen nakon 1.1.2019.)

Izmjena dokumentacije o lijeku koja uključuje izmjenu RMP-a za lijek kome je odobrenje za stavljanje u promet dano nakon 1.1.2019.

Davanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet (zahtjev pozitivno riješen nakon 1.1.2019.) Izmjena dokumentacije o lijeku koja uključuje izmjenu RMP-a za lijek kome je odobrenje za stavljanje u promet dano nakon 1.1.2019.

Davanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet (zahtjev pozitivno riješen nakon 1.1.2019.)

Izmjena dokumentacije o lijeku koja uključuje izmjenu RMP-a za lijek kome je odobrenje za stavljanje u promet dano nakon 1.1.2019.
Sažetak RMP-a se dostavlja istovremeno s dostavljanjem finalne, usuglašene verzije RMP-a u čistopisu.

Sažetak se dostavlja elektronički na adresu sRMP@halmed.hr koristeći odgovarajući predložak na hrvatskom jeziku (vidjeti iznad).
Sažetak RMP-a se dostavlja istovremeno s dostavljanjem finalne, usuglašene verzije RMP-a u čistopisu.

Sažetak se dostavlja elektronički na adresu sRMP@halmed.hr koristeći odgovarajući predložak na hrvatskom jeziku (vidjeti iznad).

Sažetak RMP-a se dostavlja po zaprimanju Obavijesti o odobrenju iz postupka.

Sažetak se dostavlja elektronički na adresu sRMP@halmed.hr koristeći odgovarajući predložak na hrvatskom jeziku (vidjeti iznad).

Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi sažetak RMP-a u gore navedenom roku, HALMED će kontaktirati (lokalnu) odgovornu osobu za farmakovigilanciju kako bi se ispunila navedena obveza u najkraćem mogućem roku.

Download centar...

Na vrh stranice