Farmakovigilancija

Nacionalni zahtjevi za implementaciju dodatnih mjera minimizacije rizika (dMMR)

Mjere minimizacije rizika (MMR) su intervencije i aktivnosti koje se provode kako bi se spriječila ili smanjila mogućnost nastanka nuspojava lijek(ov)a ili kako bi se u slučaju pojave nuspojava smanjila njihova težina i utjecaj na bolesnika. MMR se dijele na rutinske i dodatne.

Svrha dodatnih MMR (dMMR) je pružanje ključnih informacija o određenom važnom riziku primjene lijek(ov)a. Mogu biti namijenjene zdravstvenim radnicima (poput liječnika, ljekarnika, medicinskih sestara, itd.) ili bolesnicima/korisnicima lijeka odnosno njihovim skrbnicima/njegovateljima/partnerima i slično.

Dodatne mjere minimizacije rizika su, u pravilu, opisane u planu upravljanja rizikom (engl. Risk Management Plan, RMP) određenog lijeka.

Lijekovi koji imaju obvezu provođenja dodatnih mjera minimizacije rizika (dMMR) mogu biti stavljeni u promet na prostoru RH samo nakon što za te lijekove HALMED izda Obavijest o odobrenju dMMR.

U postupku odobravanja dMMR, a u skladu s važećim zakonima i propisima RH, HALMED provodi komunikaciju putem (lokalne) odgovorne osobe za farmakovigilanciju nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj.

U nastavku ove upute pojmovi "dodatne mjere minimizacije rizika", "dMMR", "edukacijski materijal(i)" i "materijal(i)" se koriste istoznačno i zamjenjivo.

Sadržaj dodatnih mjera minimizacije rizika (dMMR)

Za lijekove koji su odobreni centraliziranim postupkom, kad je primjenjivo, dMMR se navode u Rješenju o odobrenju za stavljanje lijeka u promet kao uvjet u Dodatku IID "Uvjeti ili ograničenja vezani uz sigurnu i učinkovitu primjenu lijeka". Navedeni uvjet je uključen i u europsko javno izvješće o ocjeni dokumentacije (engl. European Public Assessment Report, EPAR) koje se može pronaći na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove (EMA).

Za lijekove koji su odobreni drugim postupcima, kad je primjenjivo, dMMR su definirane i objavljene kao uvjeti za stavljanje određenog lijeka u promet te su opisane i u javnom izvješću o ocjeni dokumentacije o lijeku (engl. Public Assessment Report, PAR).

Uvjeti dMMR su općenite naravi te se detalji moraju razraditi u suradnji s nositeljem odobrenja. Kada su dMMR definirane u planu upravljanja rizikom (engl. Risk Management Plan, RMP), ali nisu objavljene u javnom izvješću, ključni elementi koji moraju biti prisutni u dMMR opisani su u RMP-u.

Svi ključni elementi moraju biti uključeni ispravno i u cijelosti (ali ne nužno doslovno) u hrvatsku verziju. Edukacijski materijali na engleskom jeziku uključeni u zadnje odobrenu verziju RMP-a ne moraju biti identično prevedeni na hrvatski jezik, s obzirom na to da engleska verzija nije obavezni dio ocjene glavnog izvjestitelja u postupku (Rapporteur-a)/referentne zemlje članice. Dodatno, zbog nacionalnih specifičnosti mogu biti potrebne izmjene edukacijskog materijala prilikom postupka odobravanja dMMR od strane HALMED-a.

Iznimka: Ako je Kartica s upozorenjima za bolesnika (engl. Patient Alert Card, PAC) dio informacija o lijeku, njen sadržaj je definiran i preveden na nacionalne jezike u sklopu pregleda prijevoda informacija o lijeku u europskom postupku. Dodatne izmjene od strane nositelja odobrenja ili HALMED-a se ne provode te podnositelj nije dužan podnijeti zahtjev za odobravanjem dMMR HALMED-u. Međutim, nositelj odobrenja može dostaviti primjerak PAC-a za objavu na internetskim stranicama HALMED-a.

S ciljem osiguravanja jasnoće, konzistentnosti i prepoznatljivosti dMMR u praksi te kako bi naglasak bio na važnim rizicima koji se trebaju minimizirati i preporukama za njihovu prevenciju i/ili minimiziranje, sadržaj dMMR mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. Edukacijski materijal mora biti izrađen prema nacionalnom predlošku te mora sadržavati standardne rečenice kao što je prikazano u Dodatku I, odnosno:

 • Na naslovnoj stranici edukacijskog materijala mora biti jasno definirana ciljna skupina kojoj je edukacijski materijal namijenjen te mora sadržavati standardne rečenice iz Dodatka I.
 • Na prvoj stranici (stranica iza naslovne) edukacijskog materijala treba biti prisutan sažetak važnih rizika i preporučenih postupaka za njihovu prevenciju i minimiziranje kako bi se pružile ključne poruke ciljanom primatelju.
 • Broj verzije i datum (u formatu mjesec/godina) moraju biti navedeni u edukacijskom materijalu na svakoj njegovoj stranici. Za edukacijski materijali dostupan u audiovizualnom formatu potrebno je jasno navesti broj verzije i datum na njegovom samom početku.
 • Poziv na prijavljivanje nuspojava mora biti uključen u tekst svakog edukacijskog materijala pri čemu se poziv za prijavljivanje razlikuje ovisno o ciljanoj skupini kojoj je edukacijski materijal namijenjen.
 • Ako je lijek pod "dodatnim praćenjem", posebna standardna rečenica koja poziva na prijavljivanje sumnji na nuspojavu mora biti uključena u edukacijski materijal zajedno s istaknutim simbolom okrenutog istostraničnog crnog trokuta.
 • U tekstu edukacijskog materijala mora postojati izjava o tome gdje i kako se mogu dobiti dodatne kopije edukacijskih materijala, uključujući internetsku stranicu HALMED-a.

2. Tekst edukacijskog materijala mora biti na hrvatskom jeziku. Odstupanje od ovog zahtjeva HALMED može iznimno odobriti u specifičnim situacijama uz prethodno dostavljanje odgovarajućeg obrazloženja od strane podnositelja zahtjeva za odobrenjem dMMR. U slučaju online materijala sadržaj cijele internetske stranice/portala mora biti na hrvatskom jeziku.

3. Informacije koje nisu povezane s važnim rizicima i nisu dio ključnih elemenata trebaju biti izbrisane kako bi edukacijski materijal bio što sažetiji i svrsihodniji. Posebice, ako je riječ o informacijama koje su već opisane u informacijama o lijeku (SmPC/PIL/LAB).

4. Tekst edukacijskog materijala ne smije sadržavati nikakve promotivne poruke.

5. Kroz cijeli edukacijski materijal treba se koristiti ime djelatne tvari lijeka kad god je moguće. Pakiranje lijeka i Uputa o lijeku mogu biti korišteni za ostavljanje kontakt informacija nositelja odobrenja. Odstupanje od ovih uputa moguće je samo uz dostavljanje odgovarajućeg obrazloženja. Navedeno pravilo vrijedi za sve lijekove neovisno o njihovoj zakonskoj osnovi, kao i za lijekove iz paralelnog uvoza.

6. Pojmovi "edukacijski materijal" i "dodatne mjere minimizacije rizika" trebaju se koristiti kad god je moguće u tekstu edukacijskog materijala.

7. Potrebno je izbjegavati navođenje informacija iz kliničkih ispitivanja, osim ako nisu dio ključnih elemenata.

8. Korištenje fotografija i/ili slika je dopušteno samo ako prate i razjašnjavaju tekst edukacijskog materijala ili su dio ključnih elemenata.

9. Ako je edukacijski materijal dostupan i online (edukacijski materijal dostupan na internetu) potrebno je navesti internetsku stranicu. Za više detalja pogledajte dio "Materijal dostupan na internetu".

10. Navođenje literaturnih referenci je potrebno izbjegavati.

11. Uvrštavanje navoda koji upućuju korisnike lijeka/skrbnike/članove obitelji na udruge pacijenata i/ili strukovne organizacije treba izbjegavati, osim to nije navedeno u ključnim elementima.

Raspored i dizajn dMMR

Prilikom razvoja dMMR potrebno je slijediti nacionalni predložak te se trebaju primijeniti sljedeće preporuke:

1. Pravila koja se primjenjuju za raspored i dizajn SmPC-a, upute o lijeku i označivanja pakiranja navedena u relevantnim smjernicama (poput Guideline on the readability of the labelling and package leaflet of medicinal product for human use) potrebno je slijediti i prilikom razvoja dMMR.

2. Broj različitih edukacijskih materijala za svaki pojedini lijek, za bilo koju pojedinu ciljnu skupinu mora biti ograničen. Treba uzeti u obzir mogućnost spajanja različitih edukacijskih materijala za pojedinu ciljnu skupinu.

3. Edukacijski materijali nisu zaštićeni autorskim pravima.

4. Logotip nositelja odobrenja i/ili lijeka može se prikazati samo jednom i to na zadnjoj stranici edukacijskog materijala pri čemu veličina logotipa ne smije biti veća od najveće korištene veličine fonta u dokumentu. Pravilo veličine logotipa vrijedi i za online materijal. U slučaju zajedničkog edukacijskog materijala izostavlja se navođenje logotipova nositelja odobrenja i/ili lijekova kao i kontakt podataka pojedinačnog nositelja odobrenja, već se oni uvrštavaju u popratno pokrovno pismo.

5. Naslovna i prva stranica edukacijskog materijala moraju biti izrađene u skladu s nacionalnim predloškom (Dodatak I).

Smjernice za različite vrste dMMR

U zahtjevu za odobravanje dMMR, podnositelj zahtjeva predlaže koja će vrsta dMMR biti korištena (npr. papirnata brošura/vodič, audiovizualni materijal, audio materijal i sl.).

Kao dodatak dMMR u papirnatom obliku, drugi oblici kao što su DVD, CD ili druga vrsta audiovizualnog materijala, mogu biti prihvatljivi ako postoji jasna potreba za njima (npr. ako se referira na kompleksan način primjene koji se može objasniti samo putem videa). Podnositelj zahtjeva treba argumentirano obrazložiti izbor dodatka što će HALMED tijekom postupka odobravanja dMMR ocijeniti. Svi oblici dMMR moraju biti dostupni HALMED-u kako bi se ocijenili i kako bi se odabrao optimalan format.

Materijal dostupan na internetu (online materijal)

Funkcionalna internetska stranica mora biti dostupna HALMED-u tokom postupka odobravanja dMMR. Nositelj odobrenja je dužan dobiti odobrenje HALMED-a za sav sadržaj internetske stranice (content approval) prije njenog puštanja u produkciju.
Odgovornost je nositelja odobrenja osigurati da online materijal(i):
a. Ne sadrže informacije koje nije odobrio HALMED.

b. Ne sadrže poveznice na internetske stranice s promotivnim materijalom. Komercijalna internetska stranica nositelja odobrenja može sadržavati poveznicu koja vodi na internetsku stranicu s online edukacijskim materijalima, ali internetska stranica s edukacijskim materijalima ne smije sadržavati komercijalne i/ili promotivne poveznice (odnosno ne može upućivati na komercijalnu stranicu nositelja odobrenja).

c. Nisu zaštićeni lozinkom. Potrebno je odgovarajuće obrazloženje ako nositelj odobrenja smatra kako je potrebno da dMMR budu dostupne na internetskoj stranici koja zahtijeva lozinku i nije dostupna općoj javnosti. HALMED će odluku o potrebi upotrebe lozinke donijeti za svaki slučaj pojedinačno, ovisno o lijeku, rizicima, samom materijalu za minimizaciju rizika, kao i dostavljenom obrazloženju.

Materijal dostupan na Internetu (dostupan online) je prihvatljiv ako udovoljava sljedećim uvjetima:

1. Identičan je papirnatoj verziji edukacijskog materijala. Nositelj odobrenja mora dostaviti izjavu da je online materijal identičan papirnatoj verziji.

2. Ime internetske stranice/portala koristi nekomercijalnu web adresu koja ne sadrži zaštićeno ime lijeka. Zaštićeno ime lijeka može biti dio internetske adrese ako je riječ o internetskoj podstranici kojoj se pristupa nakon ulaska na glavnu stranicu. Primjer za lijek zaštićenog imena Jupiter:

 • Dozvoljeno: www.edukacijskimaterijali.hr, www.edukacijskimaterijali.hr/edukacija/Jupiter
 • Nije dozvoljeno: www.jupiter.hr

3. Nositelj odobrenja ima papirnatu verziju edukacijskog materijala dostupnu na zahtjev kao dodatak online materijalu. Iznimke od tog zahtjeva su slučajevi kada online materijal ne može biti konvertiran u papirnati ekvivalent, kao što je video.

4. Ako je moguće, online materijal mora biti dostupan kao PDF, s jednostavnom opcijom ispisa.

5. Internetska stranica /portal opisuje kako je moguće zatražiti dodatne kopije materijala te navodi internetsku stranicu HALMED-a kao jedan od mogućih izvora edukacijskih materijala.

6. Kada su edukacijski materijali koji su dostupni online distribuirani prvi put, mora biti upućena barem jedna papirnata verzija materijala. Kada su materijali koji su dostupni i online ažurirani, dovoljno je poslati pokrovno pismo koje upućuje na internetsku stranicu na kojoj se nalazi online materijal. Pogledajte dio "Distribucija dMMR" za više detalja.

Distribucija dMMR

U zahtjevu za odobravanjem dMMR, podnositelj zahtjeva je obavezan dostaviti plan distribucije koji opisuje ciljne skupine i način na koji će se distribucija odvijati, uključujući i redistribuciju dMMR.

Ciljne skupine (primatelji edukacijskog materijala)

 • Potrebno je kritički razmotriti koji zdravstveni radnici, uključujući i one na specijalizaciji (potencijalni propisivači, bolnički i drugi ljekarnici, medicinske sestre i tehničari, ostali pružatelji skrbi) ili bolesnici/korisnici lijeka trebaju dobiti edukacijski materijal.
 • Edukacijski materijali se ne bi trebali distribuirati odjelima, već moraju biti adresirani i poslani poštom relevantnim zdravstvenim radnicima, u dogovoru s HALMED-om. U iznimnim slučajevima, HALMED može izdati suglasnost za slanje materijala na opće primatelje (npr. predsjednik bolničkog povjerenstva, bolničke ljekarne i sl.).
 • Ograničena distribucija dijelu ciljne skupine (npr. samo onima koji propisuju lijekove) može biti odobrena u iznimnim slučajevima, kao što je primjerice mala populacija pacijenata ("lijekovi siročad" za liječenje rijetkih i teških bolesti). Ograničena distribucija može biti potrebna i u "programima kontroliranog pristupa" ili u slučaju ograničenja propisivanja samo na propisivače s iskustvom primjene određenog lijeka što je navedeno u dijelu 4.2. sažetka opisa svojstava lijeka. Kad je predložena ograničena distribucija, podnositelj zahtjeva mora opisati metodu koja će biti korištena za određivanje točne ciljne skupine.

Način distribucije

 • Pojam aktivna distribucija označava distribuciju dMMR svim dogovorenim ciljanim skupinama.
  Prva odobrena verzija edukacijskog materijala za minimizaciju rizika uvijek mora biti distribuirana kao papirnata verzija (barem jedan primjerak, čak i ako je materijal dostupan i u digitalnom obliku) cijeloj definiranoj ciljnoj skupini, osim ako je HALMED odobrio drugačije.
 • Pojam distribucija na zahtjev označava da je edukacijski materijal dostupan i može biti zatražen. Odluka da se edukacijski materijal distribuira na zahtjev može se donijeti ako je ciljna skupina već obaviještena o sadržaju edukacijskog materijala, na primjer u slučaju nadopune prethodno odobrenih i distribuiranih materijala ili u slučaju materijala za lijek odobren prema čl. 29. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.). Odluku o distribuciji na zahtjev HALMED donosi zasebno za svaki podneseni zahtjev za odobravanjem dMMR.

U slučaju aktivne distribucije, nositelj odobrenja mora navesti u planu distribucije kako će materijal biti distribuiran. To se može napraviti na sljedeće načine:

 • Pokrovno pismo s papirnatim materijalima
  U slučaju prve distribucije edukacijskih materijala, uz slanje papirnate verzije edukacijskih materijala dogovorenim ciljnim skupinama potrebno je dostaviti i pokrovno pismo kako bi se edukacijski materijali predstavili svakoj skupini na isti način. Pokrovno pismo sadrži uputu kako se papirnati materijali mogu zatražiti te, ako je primjenjivo, upućuje na online materijal. Kada su online materijali distribuirani prvi put, mora biti poslana barem jedna papirnata kopija edukacijskog materijala.
  Pokrovno pismo ne sadrži logotip nositelja odobrenja i/ili lijeka.
 • Pokrovno pismo s referencom na online edukacijski materijal
  U slučaju online edukacijskih materijala koji nije moguće distribuirati na papiru (npr. audiovizualni materijal) i u slučaju kad je online edukacijski materijal ažuriran dovoljno je distribuirati samo pokrovno pismo koje upućuje na internetsku stranicu s online edukacijskim materijalom.
  Pokrovno pismo ne sadrži logotip nositelja odobrenja i/ili lijeka.
 • Distribucija putem elektroničke pošte
  Distribucija edukacijskih materijala putem elektroničke pošte moguća je samo ako će navedenu elektroničku poštu umjesto nositelja odobrenja uputiti odgovarajuća strukovna organizacija zdravstvenih radnika (npr. komora, društvo, udruga), ako je primjenjivo. Navedeno je potrebno jasno definirati u pokrovnom pismu (zahtjevu).

  Navedena mogućnost distribucije ne obvezuje organizacije zdravstvenih radnika na njeno provođenje umjesto nositelja odobrenja te HALMED ne preuzima odgovornost za moguće nastale troškove u navedenom postupku.

  Budući da prva odobrena verzija edukacijskog materijala uvijek mora biti distribuirana kao papirnata verzija cijeloj definiranoj ciljnoj skupini (vidjeti iznad), HALMED može odobriti odstupanje od navedenog pravila samo ako nositelj odobrenja može dokazati* kako organizacija zdravstvenih radnika za svakog potencijalnog primatelja ima podatak o adresi elektroničke pošte (ne postoji potencijalni primatelj dostupan samo putem poštanske adrese).
  *dokaz = izjava od strane organizacije zdravstvenih radnika (u obliku elektroničke pošte ili sl.)
  U slučaju zdravstvenih radnika dostupnih samo putem poštanske adrese potrebno je zatražiti podatak od organizacije zdravstvenih radnika o kojoj je zdravstvenoj ustanovi riječ kako bi se edukacijski materijal uputio na bolničko povjerenstvo za lijekove i bolničku ljekarnu te ustanove.

  Distribuciju izmijenjenih verzija, kao i redistribuciju, moguće je provesti putem elektroničke pošte ako su ispunjeni svi ovdje opisani uvjeti.

  Prilikom distribucije putem elektroničke pošte mora se poštivati odobrena ciljna skupina i datum distribucije. Nositelji odobrenja su dužni usuglasiti način praćenja distribucije elektroničke pošte (primitka i pročitanosti) s organizacijom zdravstvenih radnika te postupanje u slučaju zaprimanja povratnih informacija o nevažećim adresama elektroničke pošte.

  Naslov elektroničke pošte treba biti naveden na sljedeći način: VAŽNO! Edukacijski materijal za < liječnike > < ljekarnike > < medicinske sestre > < bolesnike > odobren od HALMED-a_ < Naziv edukacijskog materijala koji uključuje zaštićeni naziv lijeka i (INN) >. Primjer naslova elektroničke pošte: VAŽNO! Edukacijski materijal za liječnike odobren od HALMED-a_ Vodič za pravilnu primjenu lijeka XY (INN)

  U tijelu elektroničke pošte potrebno je pružiti kratki opis što se dostavlja i zašto, slično opisu danom u pokrovnom pismu priloženom uz papirnate verzije dMMR.

Količina distribuiranih dMMR

Prilikom distribucije edukacijskog(ih) materijala, nositelj odobrenja je dužan osigurati da svaki primatelj zaprimi primjerak svake vrste edukacijskog materijala, ako je primjenjivo. Nositelj odobrenja je dužan obavijestiti primatelje edukacijskog materijala o načinu kako se mogu nabaviti dodatne kopije edukacijskog(ih) materijala kako bi se osiguralo da svi koji trebaju zaprime određeni edukacijski materijal. Dodatno, uz distribuciju papirnate verzije materijala, nositelj odobrenja može razmotriti prilaganje dodatnih kopija edukacijskog(ih) materijala u PDF obliku na elektroničkom mediju (CD, DVD, USB-stick, i sl.).

U slučaju distribucije edukacijskog(ih) materijala za "lijekove siročad" odobrene za liječenje rijetkih i teških bolesti, nositelj odobrenja treba razmotriti dostavu cijele potrebne količine edukacijskog(ih) materijala.

Uporaba posebno označenih omotnica

Kako bi se poboljšala prepoznatljivost dMMR, kada se dMMR šalju poštom, moraju se koristiti bijele omotnice koje na prednjoj strani imaju pečat koji je pripremio HALMED. Navedeni pečat, dimenzija 7,7 x 5 cm te napisan fontom Calibri 26 u srednjem dijelu i Calibri 8 u podnožju, dostupan je u više različitih formata ovdje.

Omotnice su bez logotipa, uključujući logotip nositelja odobrenja i/ili lijeka, međutim navode se podaci o pošiljatelju, također bez logotipa.

Distribucija i redistribucija izmijenjenih dMMR

U zahtjevu za odobravanjem izmjene dMMR, nositelj odobrenja je obavezan dostaviti plan distribucije koji opisuje ciljane skupine i način na koji će se distribucija odvijati, uključujući i redistribuciju dMMR. Sadržaj i ocjena plana redistribucije provodi se na jednak način kao i prilikom ocjene inicijalnog zahtjeva za odobrenje dMMR.

Ciljne skupine (primatelji edukacijskog materijala)

 • Prilikom izmjene dMMR potrebno je razmotriti trebaju li se izmijeniti i prethodno dogovorene ciljne skupine.

Način distribucije izmijenjenih dMMR

 • Odluka za aktivnu distribuciju prethodno dogovorenim ciljnim skupinama može biti donesena za edukacijski materijal koji sadrži značajno promijenjenu poruku ciljnoj skupini, kao što je promjena u ključnim elementima ili dodaci povezani s mjerama minimizacije rizika u RMP-u koje su dovele do ažuriranja.
 • Izmijenjena verzija edukacijskog materijala uvijek mora biti aktivno distribuirana novoj ciljnoj skupini. Nova ciljna skupina u tome slučaju po prvi put zaprima edukacijski materijal te je potrebno slijediti zahtjeve ove upute definirane za distribuciju inicijalne verzije materijala. Za online dostupan edukacijski materijal distribucija može biti ograničena na pokrovno pismo koje upućuje na internetsku stranicu s novom verzijom edukacijskog materijala.
 • Ciljne skupine koje su primile prethodnu papirnatu verziju edukacijskog materijala mogu zaprimiti promijenjenu verziju u papirnatom ili elektroničkom obliku.
  Za online dostupan edukacijski materijal distribucija može biti ograničena na pokrovno pismo koje upućuje na internetsku stranicu s novom verzijom edukacijskog materijala.
 • Distribucija izmijenjenog edukacijskog materijala na zahtjev postojećoj ciljnoj skupini je prihvatljiva ako novi, izmijenjeni edukacijski materijal sadrži istu poruku i predlaže iste mjere kao i prethodno distribuirana verzija. Nositelj odobrenja čini materijale dostupnima na zahtjev (za online materijale putem internetske stranice) samo nakon što je HALMED izdao Obavijest o njihovom odobrenju.

Rok za distribuciju dMMR

 • Inicijalna (prva) distribucija za novoodobrene lijekove treba biti provedena prije stavljanja lijek(ov)a u promet, najmanje 14 dana prije planiranog datuma stavljanja, kako bi se spriječilo da interval između distribucije edukacijskih materijala i stavljanja lijek(ov)a u promet bude predug.
 • Inicijalna (prva) distribucija za već od ranije odobrene lijekove treba biti provedena u roku od 30 dana od dana zaprimanja Obavijesti o odobrenju od strane HALMED-a. U određenim situacijama, ovisno o sigurnosnom pitanju, HALMED može odrediti kraći rok za distribuciju ili može iznimno odobriti dulji rok za distribuciju temeljem odgovarajućeg obrazloženja nositelja odobrenja.
 • Aktivnu distribuciju izmijenjene verzije edukacijskog materijala potrebno je provesti u roku od 30 dana. U određenim situacijama, ovisno o sigurnosnom pitanju i hitnosti, HALMED može odrediti kraći rok za distribuciju izmijenjene verzije edukacijskih materijala.

Podnošenje zahtjeva za odobrenje dMMR (uvođenje dMMR)

Za novoodobrene lijekove, zahtjev za odobrenjem dMMR potrebno je podnijeti najkasnije 90 dana prije planiranog dana stavljanja lijeka u promet u RH.

Za već odobrene lijekove kod kojih se prvi put uvodi dMMR, zahtjev za odobrenje dMMR potrebno je podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke za uvođenjem dMMR ili u roku propisanom odlukom o uvođenju dMMR (npr. ishod referala, ocjene PSUR-a, RMP-a i sl.).

Dostavljanje potrebne dokumentacije

Dokumentacija vezana uz postupak odobravanja dMMR zaprima se elektroničkim putem - putem CESP-a ili elektroničke pošte na adresu MMR@halmed.hr. Ako se dokumentacija dostavlja putem CESP-a potrebno je jasno naznačiti kako je riječ o zahtjevu za odobrenje dMMR.
Nositelji odobrenja podnose HALMED-u zahtjev za odobrenjem dMMR na način da u elektroničkom obliku dostave:

1. Pokrovno pismo (zahtjev) potpisano od strane (lokalne) odgovorne osobe za farmakovigilanciju u RH koje sadrži:

 • kontakt podatke (predstavnika) nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u RH i, ako je primjenjivo, kontakt podatke pravne osobe imenovane od strane nositelja odobrenja za provođenje poslova farmakovigilancije
 • podatke o regulatornom postupku kojim su implementirani dodatni MMR (šifra postupka, datum odobrenja) zajedno s potpornom dokumentacijom (npr. CHMP/CMDh/odluka ili oduka Europske komisije, zadnji odobreni Plan upravljanja rizicima (RMP), Izvješće o ocjeni, mišljenje regulatornog tijela ili dr.).
 • detaljni plan implementacije i distribucije koji sadrži informacije o:
  - ciljnim skupinama,
  - načinu distribucije,
  - predviđenom datumu distribucije i učestalosti redistribucija,
  - predviđenom datumu stavljanja lijeka na tržište (u slučaju da se lijek(ovi) još ne nalazi(e) na tržištu)

2. Prijedloge dMMR na hrvatskom jeziku (u čistopisu) i na engleskom jeziku (ako je primjenjivo)

 • ako je riječ o izmjeni dMMR prethodno odobrenih od strane HALMED-a, potrebno je priložiti prijedloge izmijenjenih dMMR u čistopisu i s naznačenim izmjenama ("track changes"), pri čemu je izmjene potrebno provesti na zadnjim verzijama dMMR odobrenim od strane HALMED-a.
 • za online materijale potrebno je dostaviti cjelokupni sadržaj na odobrenje (u obliku screenshot-ova, PDF-ova, putem pristupa testnoj okolini , ili sl.)

3. Zadnji odobreni Plan upravljanja rizicima (RMP)

4. Potvrdu o plaćenim troškovima postupka izrađenu putem web aplikacije za izradu ponude (http://ponude.halmed.hr/).

Postupak odobravanja zahtjeva

Postupak odobravanja se sastoji od razdoblja validacije zahtjeva (14 dana) i ocjene (60 dana), ne računajući vrijeme utrošeno na dostavljanje odgovora od strane podnositelja zahtjeva na potencijalne upite HALMED-a.

Po završetku validacije zahtjeva, HALMED će elektroničkim putem dostaviti urudžbirani primjerak pokrovnog pisma (zahtjeva) za odobrenje (lokalnoj) odgovornoj osobi za farmakovigilanciju nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj.

Podnošenje zahtjeva za odobrenje izmjene dMMR

Nositelj odobrenja mora podnijeti prethodno odobrene dMMR na ocjenu HALMED-u kada:

 • se promijene ključni elementi ili mjere minimizacije rizika definirane u dMMR
 • je to zatraženo/preporučeno u određenom regulatornom postupku
 • su postale dostupne nove informacije i preporuke koje se tiču sigurnosnog pitanja koje se minimizira predmetnim dMMR

Zahtjev za odobrenje izmjene dMMR potrebno je podnijeti unutar 30 dana od dana nastanka jedne od gore navedenih situacija, osim ako točan rok nije definiran u određenom regulatornom postupku.

Ako je riječ o manjim jezičnim izmjenama koje ne mijenjaju ključne elemente ili predloženo postupanje u dMMR, nositelj odobrenja se savjetuje da navedene izmjene podnese zajedno s izmjenom koja mijenja ključne elemente ili druge dijelove dMMR.

Podnošenje i ocjena izmjene dMMR provodi se na jednak način i prema jednakim zahtjevima kao što je opisano u prethodnom dijelu "Podnošenje zahtjeva za odobrenje dMMR".

Prilikom ažuriranja prethodno odobrenih edukacijskih materijala potrebno ih je dopuniti kako bi odgovarali važećim općim smjernicama, kao i nacionalnom predlošku za izradu dMMR (Dodatak I).

Ako je za važne rizike navedene u dMMR distribuirano pismo zdravstvenim radnicima (engl. Direct Healthcare Professional Communication, DHPC) i/ili je provedeno ažuriranje informacija o lijeku (SmPC(PIL/LAB), tekst dMMR treba biti sukladno izmijenjen.

Postupanje po zaprimanju Obavijesti o odobrenju dodatnih MMR od strane HALMED-a

Po završetku postupka odobrenja, HALMED izdaje papirnatu Obavijest o odobrenju dodatnih MMR za pojedini lijek kojoj se prilažu odobrene papirnate verzije dMMR u čistopisu.

Od (predstavnika) nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet odnosno pravne osobe imenovane od strane nositelja odobrenja za provođenje poslova farmakovigilancije traži se da u roku od 15 dana od dana zaprimanja Obavijesti o odobrenju dostavi grafička rješenja edukacijskih materijala u PDF obliku na e-mail adresu MMR@halmed.hr.

Ako je potreban dulji rok za dostavu grafičkih rješenja o istome je potrebno izvijestiti HALMED putem e-adrese MMR@halmed.hr.

Nakon zaprimanja PDF verzija, iste se objavljuju u Popisu lijekova s dodatnim MMR odobrenim od strane HALMED-a te u bazi lijekova HALMED-a pored sažetka opisa svojstava lijeka i upute o lijeku te se prilažu dosjeu lijeka.

Podnošenje zahtjeva za izmjenu dMMR - uklanjanje uvjeta o provođenju dMMR

Nositelji odobrenja podnose HALMED-u zahtjev za uklanjanje uvjeta o provođenju dMMR na način da u elektroničkom obliku dostave:

1. Pokrovno pismo (zahtjev) potpisano od strane (lokalne) odgovorne osobe za farmakovigilanciju u RH koje sadrži:

 • kontakt podatke (predstavnika) nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u RH i, ako je primjenjivo, kontakt podatke pravne osobe imenovane od strane nositelja odobrenja za provođenje poslova farmakovigilancije
 • podatke o regulatornom postupku kojim je odobreno uklanjanje uvjeta o provođenju dMMR (šifra postupka, datum odobrenja) zajedno s potpornom dokumentacijom (npr. CHMP/CMDh odluka ili oduka Europske komisije, zadnji odobreni Plan upravljanja rizicima (RMP), Izvješće o ocjeni, mišljenje regulatornog tijela ili dr.).

2. Zadnji odobreni Plan upravljanja rizicima (RMP).

Po završetku validacije zahtjeva, HALMED će elektroničkim putem dostaviti urudžbirani primjerak pokrovnog pisma (zahtjeva) za odobrenje (lokalnoj) odgovornoj osobi za farmakovigilanciju nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj.

U roku od 14 dana od dana zaprimanja validnog zahtjeva, HALMED će izdati papirnatu Obavijest o odobrenju izmjene dodatnih MMR odnosno odobrenje o uklanjanju uvjeta.

Po izdavanju Obavijesti, dMMR objavljene na internetskim stranicama HALMED-a će biti uklonjene u roku od pet dana.

Postupanje u slučaju postojanja dMMR za lijekove različitih nositelja odobrenja koji sadrže istu djelatnu tvar

HALMED potiče izradu jedinstvenih, zajedničkih edukacijskih materijala za lijekove koji sadrže istu djelatnu tvar/kombinaciju djelatnih tvari. HALMED će od (lokalnih) odgovornih osoba za farmakovigilanciju nositelja odobrenja u RH putem elektroničke pošte zatražiti da zajednički pripreme i distribuiraju jedan zajednički edukacijski materijal.

Takav postupak se odnosi na situacije u kojima sudjeluju dva ili više nositelja odobrenja. U takvim situacijama očekuje se suradnja između nositelja odobrenja, pri čemu HALMED pruža potporu. Komunikacija između nositelja odobrenja i HALMED-a se odvija putem jednog nositelja odobrenja izabranog od strane sudionika postupka kao kontakt osobu ukoliko u postupku sudjeluju pet ili više nositelja odobrenja. Ukoliko je u postupak uključeno do pet nositelja odobrenja, HALMED komunicira izravno sa svim sudionicima u postupku.

Cijeli postupak se provodi na jednak način i prema jednakim zahtjevima kao što je opisano u prethodnom dijelu "Podnošenje zahtjeva za odobrenje dMMR".

Cilj postupka je izraditi zajedničke dMMR koje ne sadrže zaštićena imena lijekova, nego ime djelatne tvari i koje će biti distribuirane zajednički od strane sudionika u postupku. Zajednička distribucija podrazumijeva da nositelji odobrenja mogu HALMED-u na odobrenje dostaviti distribucijsku listu u sekvencama (svaki nositelj jednu sekvencu distribucijske liste), pri čemu je pojedini nositelj odgovoran za distribuciju samo onim ciljnim skupinama koje su uvrštene u sekvencu koju je dostavio HALMED-u.

Izuzeće od nacionalne implementacije dMMR

Izuzeće od nacionalne implementacije dMMR nositelj odobrenja može zatražiti od HALMED-a samo u postupku odobravanja zajedničkih dMMR.

Navedeno izuzeće HALMED odobrava po zaprimanju pojedinačnog zahtjeva za izuzećem i to samo u slučaju ako lijek koji ima obvezu provođenja dMMR neće biti stavljen u promet u RH unutar 3 mjeseca od predviđenog datuma distribucije dMMR.

Navedeno izuzeće se odnosi samo na sudjelovanje u trenutačnom postupku izrade i odobravanja zajedničkih dMMR i ne predstavlja potpuno izuzeće od nacionalne implementacije dMMR. Naime, ako nositelj odobrenja planira staviti lijek koji ima obvezu provođenja dMMR u promet u RH, dužan je prethodno ishoditi odobrenje HALMED-a, na način gore opisan u dijelu "Podnošenje zahtjeva za odobrenje dMMR (uvođenje dMMR)".

Zahtjev za izuzećem se podnosi putem elektroničke pošte na adresu MMR@halmed.hr i nije ga moguće ishoditi telefonskim putem.

Obveza implementacije dMMR-a za lijekove u paralelnom prometu

HALMED upućuje veleprodaje koje nisu poslovno povezane s nositeljima odobrenja za stavljanje lijeka u promet da utvrde postoje li uvjeti i ograničenja vezani uz sigurnu i učinkovitu primjenu lijeka, navedeni u Prilogu II.D za referentni (centralizirano odobren) lijek. Prilog II.D dostupan je u europskom javnom izvješću o ocjeni (EPAR) objavljenom na internetskim stranicama EMA-e.

Ako postoje dodatne mjere minimizacije rizika (dMMR) za referentni lijek, veleprodaja koja nije poslovno povezana s nositeljem odobrenja za stavljanje lijeka u promet mora podnijeti HALMED-u zahtjev za odobrenjem dMMR-a na prethodno opisani način.

Ako primjerci dMMR-a nisu javno objavljeni na internetskim stranicama HALMED-a, veleprodaja koja nije poslovno povezana s nositeljem odobrenja za stavljanje lijeka u promet mora kontaktirati HALMED radi zaprimanja primjerka dMMR-a, ako je moguće. U slučaju da HALMED ne posjeduje primjerak dMMR-a, veleprodaja koja nije poslovno povezana s nositeljem odobrenja za stavljanje lijeka u promet mora kontaktirati nositelja odobrenja i zatražiti primjerak dMMR-a. Nositelj odobrenja referentnog lijeka mora surađivati i dostaviti primjerak dMMR-a veleprodaji koja nije poslovno povezana s nositeljem odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Više informacija dostupno je u Pitanjima i odgovorima o paralelnom prometu lijekova na internetskim stranicama EMA-e.

Kontakt

Za pitanja ili informacije vezano uz mjere minimizacije rizika nositelji odobrenja mogu se obratiti na adresu MMR@halmed.hr.

Na vrh stranice