Lijekovi

Abakavir/Lamivudin Mylan 600 mg/300 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Abakavir/Lamivudin Mylan 600 mg/300 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-721934245
Djelatna tvar abakavirklorid
lamivudin
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 600 mg abakavira (u obliku abakavirklorida) i 300 mg lamivudina
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-721934245-01]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-721934245-02]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-721934245-03]
30 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-721934245-04]
Proizvođač Mylan S.A.S., Saint Priest, Francuska
McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Dublin, Irska
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Mylan Pharmaceuticals Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin, Irska
Datum rješenja 07.10.2021.
Rok rješenja 11.06.2023.
Klasa UP/I-530-09/16-01/307
Urbroj 381-12-01/70-21-31
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J05AR02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
Povratak