Lijekovi

Nacionalno farmakopejsko tijelo

Nacionalno farmakopejsko tijelo (NPA) čini jednu od grupa u mreži zainteresiranih strana čiji rad koordinira Komisija Europske farmakopeje (Komisija Ph. Eur.).

Odgovorno je za održavanje odgovarajuće komunikacije s Europskim ravnateljstvom za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (EDQM) sukladno Konvenciji o izradi Europske farmakopeje, s jedne strane i domaćih korisnika Ph. Eur., s druge strane.

Pored NPA u radu Komisije Ph. Eur. sudjeluju: delegati, stručnjaci, specijalisti, tajništvo EDQM-a, europske organizacije, industrija, sveučilišta i dr.

Ulogu NPA u RH ima HALMED koji imenuje tajnika NPA preko čije adrese se formalno odvija komunikacija s EDQM-om.

Adresa nacionalnog farmakopejskog tijela je:
Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Ksaverska cesta 4
10000 Zagreb
Tel: 01 4884 129
Fax: 01 4884 110
E-adresa: planinka.jaksic@halmed.hr

Obaveze NPA-a

 1. Dostavljanje komentara na nacrte monografija i druge tekstove tajništvu Ph. Eur. unutar propisanog roka
 2. Predlaganje fundamentalnih izmjena u nacrtima tekstova, dobro utemeljenih i kad god je to moguće potkrijepljenih eksperimentalnim podacima
 3. Dopunjavanje svakog komentara prijedlozima za poboljšanje uz jasno navođenje očekivane akcije i razloga za nju
 4. Održavanje komunikacije među stručnjacima i specijalistima u svojoj zemlji, uz poštivanje njihovog nezavisnog položaja
 5. Implementiranje odluka Komisije Ph. Eur. u svojoj zemlji.

Poslovi NPA-a

 1. Sudjelovanje u izradi i reviziji monografija Ph. Eur. na način da:
  - osigurava stručnu potporu prilikom razvoja monografije;
  - sakuplja informacije o stanju lijekova na lokalnom tržištu;
  - prenosi informacije o farmakopeji na lokalnu razinu;
  - na lokalnoj razini povezuje zainteresirane strane i EDQM.
 2. Pripremanje za implementaciju Ph. Eur. i njenih dodataka na nacionalnoj razini
  U tu svrhu NPA izrađuje Hrvatsku farmakopeju s prijevodima najčešće primjenjivanih tekstova na hrvatski jezik i tako olakšava primjenu europskih normi u praksi. Tajništvo NPA provodi izobrazbu o farmakopeji, informira i provodi konzultacije
 3. Odgovaranje na upitnike EDQM-a glede programa rada Ph. Eur.
  Upit se može odnositi npr. na mišljenje o tome treba li ukinuti određenu monografiju ako se određena tvar više ne koristi u praksi
 4. Davanje podataka o domaćim proizvođačima i drugim zainteresiranim stranama koje žele doprinijeti radu, uz poštivanje potrebnog stupnja povjerljivosti
 5. Davanje informacija svojim grupama stručnjaka i domaćim proizvođačima, kada je potrebno, o unaprijeđenim nacrtima tekstova, uz poštivanje potrebnog stupnja povjerljivosti
  Iako se očekuje od krajnjih korisnika da prate novosti u farmakopeji, izravnom komunikacijom i ukazivanjem na izmjene mogu se izbjeći eventualni previdi obje strane prije konačnog odobravanja novih tekstova
 6. Kritičko procjenjivanje nacionalnih komentara na nacrte tekstova objavljenih u Pharmeuropi i prosljeđivanje EDQM-u
  Od svih domaćih korisnika očekuje se da svoje prijedloge i komentare prosljeđuju Ph. Eur. putem NPA, koje širim uvidom u problematiku može objektivno procijeniti opravdanost određenih prijedloga i komentara.
  Kritička procjena znači da objektivno mora odlučiti koje prijedloge i komentare dobivene od korisnika će proslijediti Komisiji Ph. Eur., uvažavajući pri tome opću dobrobit pacijenata.
  Isto tako NPA kritički procjenjuje i prosljeđuje EDQM-u prijedloge za izradu novih tekstova/monografija, tehničke upite vezane uz pojedine monografije i sumnje na odstupanja u monografijama zaprimljene od domaćih korisnika farmakopeje
 7. Davanje naputka članovima delegacije pri Komisiji Ph. Eur. prije sjednica o točkama od nacionalnog interesa
 8. Prosljeđivanje prijedloga stručnjacima i specijalistima, članovima stručnih grupa i radnih tijela
 9. Zaprimanje izvještaja stručnjaka i specijalista o njihovom radu u grupama
 10. Prisustvovanje godišnjim sastancima NPA koje organizira EDQM, kako bi se olakšale i koordinirale aktivnosti od zajedničkog interesa i osigurala razmjena informacija s drugim NPA-ima
 11. Obavještavanje Komisije Ph. Eur. o izradi nacionalnih tekstova, ako je primjenjivo.

U pravilu, nacionalni tekstovi izrađuju se kod usko specifičnih područja primjenjivih isključivo na području jedne zemlje potpisnice Konvencije o izradi farmakopeje, kada to područje nije pokriveno u Ph. Eur. Ako se ista potreba pojavi kod još jedne zemlje potpisnice, Komisija Ph. Eur. razmatra potrebu uvođenja tog teksta u Ph. Eur.

Da bi NPA uspješno provodio očekivane aktivnosti, HALMED je osnovao Povjerenstvo za farmakopeju (Povjerenstvo) koje osigurava razmjenu informacija između krajnjih korisnika farmakopeje i Komisije Ph. Eur.

Na vrh stranice