Lijekovi

Izmjene odobrenja

(Verzija 1.1, 31. kolovoza 2021. godine)

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obavezan je nakon dobivanja odobrenja za lijek pratiti najnovija znanstvena i tehnička dostignuća te podatke o sigurnosti i djelotvornosti lijeka koji mogu utjecati na odnos koristi i rizika primjene lijeka. Tijekom životnog ciklusa lijeka mora u skladu s tim ažurirati uvjete/obaveze/ograničenja dana odobrenjem za stavljanje lijeka u promet, odobrene informacije o lijeku i dokumentaciju o lijeku na temelju koje je dano odobrenje te za svaku promjenu odobrenih podatka podnijeti zahtjev za izmjenom odobrenja.

1. Definicija izmjene

Izmjene odobrenja za stavljanje lijeka u promet propisane su člankom 50. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18., u nastavku: Zakon) i dopunjenom Uredbom komisije (EZ) br. 1234/2008 o razmatranju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje u promet lijekova za humanu primjenu i veterinarsko-medicinskih proizvoda (u nastavku: Uredba o izmjenama). Uredba za izmjene je na snazi u svim država članicama EU i primjenjuje se na sve vrste odobrenja danih čistim NP, MRP/DCP i CP postupcima (postupci davanja odobrenja opisani su u uputi Postupak odobravanja lijeka).

Definicije "izmjene odobrenja za stavljanje lijeka u promet" (skraćeno: izmjena/eng. variaton) te pojedinih kategorija izmjena propisane su člankom 2. Uredbe o izmjenama.

2. Zahtjev za izmjenom

Postupak izmjene pokreće nositelj odobrenja zahtjevom koji podnosi HALMED-u. Prilikom podnošenja izmjene nositelj odobrenj dužan je izmjenu klasificirati prema važećoj smjernici o klasifikaciji izmjena "Guidelines on the details of the various categories of variations, on the operation of the procedures laid down in Chapters II, IIa, III and IV of Commission Regulation (EC) No 1234/2008 of 24 November 2008 concerning the examination of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products for human use and veterinary medicinal products and on the documentation to be submitted pursuant to those procedures" (u daljnjem tekstu: smjernica o klasifikaciji izmjena), koja je na snazi temeljem članka 4. Uredbe o izmjenama. Smjernica o klasifikaciji izmjena olakšava tumačenje Uredbe o izmjenama, detaljnije opisuje pojedine postupke izmjena i pojedinosti o klasifikaciji izmjena u kategorije kako je definirano člankom 2. Uredbe o izmjenama te daljnje navodi podatke/dokumentaciju koje treba dostaviti za određene izmjene.

2.1. Elementi zahtjeva za izmjenom

Uz zahtjev za izmjenom obavezno je priložiti:

1. zahtjev za izmjenu na hrvatskom ili engleskom jeziku,

2. obrazac za prijavu izmjene Europske komisije ispunjen na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Europski elektronički obrazac prijave (eng. electronic Application Forms/eAF) za izmjenu odobrenja dostupan je na eSubmisson/EU Electronic Application Forms.

Uz obrazac prijave obvezno je priložiti priloge navedene u obrascu prijave, kako su primjenjivi na zahtjev za izmjenu koji se podnosi.

Dokaz o plaćenim troškovima postupka izmjene odobrenja (eng. Proof of payment) prema Cjeniku usluga HALMED-a, koji je obavezan prilog obrascu.

3. dokumentaciju o izmjeni prema važećoj smjernici o klasifikaciji izmjena, ovisno o tipu i klasifikaciji izmjene

Za tip II izmjenu i nerazvrstanu (eng. unforeseen) izmjenu (nije obuhvaćena smjernicom o klasifikaciji izmjena, niti je za nju dana preporuka o klasifikaciji nerazvrstane izmjene prema članku 5. Uredbe za izmjene), za koje dokumentacija o izmjeni nije navedena u smjernici o klasifikaciji izmjena, potrebno je dostaviti relevantne podatke/dokumentaciju koja podupire traženu izmjenu.

Prilikom podnošenje zahtjeva za izmjenu odobrenja danih MRP/DCP postupcima nositelji odobrenja trebaju slijediti proceduralne upute Koordinacijske grupe za MRP i DCP (u daljnjem tekstu: CMD(h)) "Best Practice Guides (BPGs) for the Submission and Processing of Variations in the Mutual Recognition Procedure", kao i druge upute objavljene na internetskim stranicama CMD(h) u dijelu "Procedural Guidance/Variations". HALMED prilikom obrade zahtjeva, također, slijedi ove upute i za izmjene odobrenja danih NP-om te preporučuje nositeljima odobrenja da ih koristite kao vodič za podnošenje zahtjeva za izmjenu čistih NP odobrenja.

2.2. Grupiranje izmjena

Kriteriji za prihvatljivo grupiranje više izmjena prilikom podnošenja zahtjeva za izmjenama propisano je člankom 7. i Prilogom III. Uredbe za izmjene. HALMED preporučuje nositeljima odobrenja da kao detaljniji vodič za prihvatljivo grupiranje izmjena prilikom podnošenja zahtjeva koristite uputu CMD(h) Examples for acceptable and not acceptable groupings for MRP/DCP products i pitanja/odgovore EMA-e Grouping of variations: questions and answers.

2.3. Pitanja i odgovori

HALMED, također, preporučuje nositeljima odobrenja da prate pitanja i odgovore koje CMD(h) kontinuirano ažurira i objavljuje u dokumentu Variations/Questions & Answers, u kojima su dana dodatna pojašnjenja korisna za podnošenje zahtjeva za izmjenama.

2.4. Izmjene nakon završenog arbitražnog postupka, PSUSA postupka, PRAC preporuka nakon ocjene sigurnosnih signala

Za izmjene koje su posljedica ishoda arbitražnog postupka (eng. referral) potrebno je podnijeti zahtjev sukladno Uputi za prijavu izmjena nakon završetka arbitražnog postupka (referal), za izmjene koje su posljedica ishoda PSUSA ocjene potrebno je podnijeti zahtjev sukladno Uputi za prijavu izmjena nakon završetka PSUSA postupka, a za izmjene koje su posljedica preporuka PRAC-a nakon ocjene sigurnosnog signala potrebno je podnijeti zahtjev prema uputi Izmjene - PRAC preporuke nakon ocjene sigurnosnih signala. Predmetne upute se kontinuirano ažuriraju najnovije usvojenim podacima.

3. Klasifikacija nerazvrstanih izmjena

Za nerazvrstanu (eng. unforeseen) izmjenu, koja nije klasificirana prema smjernici o klasifikaciji izmjena i za koju nije dana preporuka o klasifikaciji prema članku 5. Uredbe za izmjene, nositelj odobrenja može prije podnošenja zahtjeva za izmjenom zatražiti preporuku o klasifikaciji izmjene od relevantnog nadležnog tijela. Za detaljnije upute o podnošenju zahtjeva za preporukom o klasifikaciji izmjene nositelji odobrenja trebaju slijediti upute objavljene na internetskim stranicama CMD(h), Best practice guide on CMD(h) recommendations on unforeseen variations i Art.5 on Unforeseen Variations.

Preporuka o klasifikaciji izmjena dana ovim postupkom prema članku 5. Uredbe je konzistentna sa smjernicom o klasifikaciji izmjena i harmonizirana među svim državama članicama EU. Preporuke o klasifikaciji, koje se objavljuju na internetskoj stranici CMD(h) u dokumentu Recommendation for classification of unforeseen variations according to Article 5, također se, uz smjernicu o klasifikaciji izmjena, moraju uzeti u obzir prilikom klasifikacije izmjena kada se podnosi zahtjev za izmjenom.

4. Izmjena načina i mjesta izdavanja lijeka

Izmjena načina izdavanja (iz "na recept" u "bez recepta") prema članku 33. i izmjena mjesta izdavanja lijeka (iz "u ljekarni" u "u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama") prema članku 34. Pravilnika nisu obuhvaćene Uredbom o izmjenama i smjernicom o klasifikaciji izmjena pa su regulirane nacionalno. Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je slijediti preporuke HALMED-a o klasifikaciji ovih izmjena, koje su objavljene u uputi Uvjeti za odobrenje načina i mjesta izdavanja lijeka. Zahtjev za odobrenje ovih izmjena mora uključivati sve propisane elemente zahtjeva za izmjenu zajedno s dokumentacijom koja podupire te izmjene, a koja je propisana člancima 33. ili 34. Pravilnika i navedena u predmetnoj uputi HLAMED-a.

Ove izmjene mogu se odnositi na odobrenja dana NP i MRP/DCP-om. U slučaju izmjena MRP/DCP odobrenja podnose se nadležnom tijelu države članice u kojoj su primjenjive i rješavaju se nacionalno.

5. Izmjene prema članku 36. Pravilnika

Izmjene prema članku 36. Pravilnika (odgovaraju izmjenama prema članku 61(3) Direktive 2001/83/EZ) nisu obuhvaćene Uredbom za izmjene/smjernicom o klasifikaciji izmjena, a odnose se na promjene upute o lijeku i/ili označivanja lijeka i/ili nacrta vanjskog i unutarnjeg pakiranja lijeka koje nisu povezane s promjena u sažetku opisa svojstava lijeka.

Zahtjev za izmjenu prema članku 36. Pravilnika (prema članku 61(3) Direktive 2001/83/EZ) nositelj odobrenja podnosi HALMED-u i/ili nadležnom tijelu države članice u kojoj je primjenjiva, a uz zahtjev je potrebno priložiti:

1. obrazac Notification form for notification for product information amendment under article 61(3) of Directive 2001/83/EC objavljen na internetskoj stranici CMD(h) u dijelu 61.3 Procedure koji se koristi za prijavu izmjene prema članku 36. Pravilnika, ispunjen na hrvatskom ili engleskom jeziku, isti obrazac se koristi za NP i MRP/DCP odobrenja.

Dokaz o plaćenim troškovima postupka za ovu vrstu izmjene odobrenja (eng. Proof of payment) prema Cjeniku usluga HALMED-a, koji je obavezan prilog obrascu.

2. dokumente/dokumentaciju propisanu člankom 36. Pravilnika koja podupire traženu izmjenu.

Na vrh stranice