O HALMED-u

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13., 85/15., 69/22.).

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva HALMED-u. Prilikom podnošenja zahtjeva pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac koji možete uputiti službeniku za informiranje HALMED-a na jedan od sljedećih načina:

  • putem telefaksa na broj +385 1 4884 110
  • putem elektroničke pošte na uredzajavnost@halmed.hr
  • poštom ili donijeti osobno u pisarnicu na adresu Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb, radnim danom od 8.00 do 15.30 sati.

Službenik za informiranje

Jasminka Tadin, dipl. nov.
Glasnogovornica
Telefaks: +385 1 4884 110
E-adresa: uredzajavnost@halmed.hr

U okviru svoje uloge, službenik za informiranje ujedno je i koordinator savjetovanja s javnošću.

Obrasci

HALMED ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija