Farmakovigilancija

Novi podaci o sigurnoj primjeni lijekova

Na ovoj stranici možete pronaći novosti u vezi s aktivnostima u području farmakovigilancije.

opširnije

Mjere minimizacije rizika (MMR)

Na ovoj stranici dostupan je pregled lijekova s dodatnim mjerama minimizacije rizika (MMR) koje je odobrio HALMED. Mjere minimizacije rizika su intervencije i aktivnosti koje se provode kako bi se spriječila ili smanjila mogućnost pojave nuspojava povezanih s izloženošću lijeku ili kako bi se u slučaju pojave nuspojava smanjila njihova težina i utjecaj na bolesnika.

opširnije

Pečat za označavanje važnih sigurnosnih obavijesti

U slučaju slanja pisama zdravstvenim radnicima koja se odnose na važne sigurnosne obavijesti, a koja su priređena u suradnji s HALMED-om, nositelji odobrenja na prednju stranu omotnice trebaju staviti pečat koji je pripremio HALMED. Njegova namjena je dodatno upozoriti krajnje korisnike na važnu sigurnosnu obavijest u sadržaju omotnice.

opširnije

Uputa o načinu podnošenja dokumentacije vezane uz neintervencijska ispitivanja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode nadležna je za odobravanje neintervencijskih ispitivanja. Na ovoj stranici dostupan je popis dokumenata koje je podnositelj zahtjeva za odobravanje neintervencijskog ispitivanja dužan dostaviti HALMED-u, kao i dodatne upute.

opširnije

Pisma zdravstvenim radnicima

Na ovoj je stranici dostupan kronološki pregled pisama zdravstvenim radnicima(engl. Direct Healthcare Professional Communication, DHPC). Pismo zdravstvenim radnicima je informacija kojom se osigurava sigurna i djelotvorna primjena lijekova, a zdravstvenim radnicima ga upućuje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ili nositelj odobrenja.

opširnije

Lista ozbiljnih nuspojava

Putem ove stranice možete pristupiti popisu nuspojava koje se smatraju ozbiljnima, a nisu jednoznačno određene kriterijima ozbiljnosti sukladno Smjernici o dobroj farmakovigilancijskoj praksi (GVP) Modul VI, kao i kriterijima za uvrštavanje nuspojava na ovaj popis odnosno uklanjanje s njega.

opširnije

Izvješća o nuspojavama

Na ovoj je stranici dostupan kronološki pregled Izvješća o prijavama nuspojava lijekova u Republici Hrvatskoj, koja svake godine objavljuje Agencija za lijekove i medicinske proizvode.

opširnije

Informacije za nositelje odobrenja - elektronička prijava ICSR-a

Stranica sadrži informacije vezane uz obvezu prijavljivanja sumnji na nuspojave za nositelje odobrenja.

opširnije

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) - poveznice

Postupanje sa sigurnosnim signalima

Sigurnosni signal je informacija o novom ili poznatom štetnom događaju koji je potencijalno uzrokovan primjenom lijeka, a temeljem kojeg se pokreće dodatna istraga.

opširnije
Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva